Vreedzaam doet wederom verzoek aan pg voor strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke corruptieve handelingen

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam heeft weer een brief gericht aan de waarnemend procureur-generaal, Gracia Paragsingh, met het verzoek om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen binnen het SU4SU-fonds voor wat betreft de aankopen van COVID-19-vaccins. Er moet onderzoek komen naar de niet uitgekomen rapportages van dit fonds, het beleid en de relatie van het SU4SU-fonds met het ingestelde COVID-19-vaccinfonds zoals aangegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Vanuit haar functie als volksvertegenwoordiger en de taakstelling opgelegd ingevolge de Grondwet om in De Nationale Assemblee (DNA), de gemeenschap van de juiste informatie te voorzien, doet zij het verzoek een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke corruptieve gedragingen en handelingen binnen het COVID-19-vaccinfonds met name van de ministeries van Volksgezondheid, Financiën en Planning en BIBIS, inzake de aankopen van COVID-19-vaccins.

Lees hier de brief aan de pg:

In navolging van het gesprek met u inzake het opnieuw indienen van het COVID-19-vaccinfonds treft u hierbij het verzoek.

Door u is aangegeven dat ondergetekende in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om de brief toe te lichten. Echter is dit volstrekt onjuist. U wekt de indruk alsof het onderzoek van ondergetekende afhangt, dit in tegenstelling tot het publiekelijk belang. Juist omdat in de processen-verbaal de informatie met betrekking tot aankopen van COVID-19-vaccins niet duidelijk genoeg is vastgesteld in relatie tot andere ministeries waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Volksgezondheid en Financiën en Planning, heeft het meer vraagtekens doen rijzen.

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) d.d. 20 oktober 2021, zijn de volgende agendapunten behandeld t.w.:

– Stand COVID-19 in Suriname
– Kwestie EBS (energietarieven)
– Start van het nieuwe schooljaar (2021-2022)

De minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ramadhin, heeft in zijn spreekbeurt tijdens voornoemde vergadering, enkele uitspraken gedaan waardoor de noodzaak is ontstaan voor nader onderzoek. Voortbordurend op bovengenoemde informatie, is in voornoemde openbare vergadering door een lid van DNA aangegeven dat vaccins gedoneerd zijn geworden.

Voornoemde informatie indiceert dat er geen aankopen zijn verricht van COVID-19-vaccins en is derhalve van belang na te gaan wat de betrokkenheid is geweest van de ministeries van Volksgezondheid, BIBIS en van Financiën en Planning, bij vermeende aankopen van COVID-19-vaccins en het ingestelde COVID-19-vaccinfonds met een budget van ongeveer US$ 16 miljoen, e.e.a. onder verwijzing van ingesloten bijlagen.

De vraag die is gerezen, houdt verband met vermoedens van corruptieve handelingen in de zin van de Anticorruptiewet 2017 van de Republiek Suriname en mogelijkerwijs ook het Wetboek van Strafrecht, waarin verduistering en oplichting tevens strafbaar zijn gesteld. In deze, is van belang vast te stellen dat het vermoeden bestaat dat in elk geval de minister van Volksgezondheid kennis draagt en geparticipeerd heeft in corruptieve handelingen ten nadele van de staat al dan niet in samenwerking met de rechtspersoon SU4SU. Het vermoeden van medeplichtigheid van de ministers van BIBIS en van Financiën bij de corruptieve handelingen zoals voornoemd, wordt bij deze uitdrukkelijk gesteld.

Het ministerie van Financiën en Planning is verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de overheid en tussen verschillende instanties die relaties onderhouden met de overheid, of vice versa. Dit ministerie is daarnaast ook verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van het financiële stelsel en de integriteit. Van dit ministerie mag dus verwacht worden dat ze integriteit hoog in het vaandel heeft staan en via haar controlemechanismen, ongewenste elementen in het financiële stelsel kan identificeren, weren en ongewenste transacties tegengaan of meldt. Met de vigerende wetgevingsproducten moet voorkomen kunnen worden dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor onrechtmatige doeleinden.

De minister en (algemene) directeuren geven leiding aan het ministerie en kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het gevoerde beleid en de feitelijke gang van zaken tussen een rechtspersoon en de overheid. Het is denkbaar dat een verboden gedrag of gedragingen en/of handelingen het gevolg zijn van het gevoerde beleid of de feitelijke gang van zaken in de relatie tussen de overheid (ministeries van BIBIS, Volksgezondheid en Financiën & Planning) en de rechtspersoon SU4Su fonds. Ingesloten doe ik de relevante documenten terzake toekomen.

Tot slot maak ik gebruik van de gelegenheid om enkele vragen te stellen omtrent een mededeling gedaan door de president van de Republiek Suriname in DNA d.d. 20 mei 2022 in casu waarbij het staatshoofd kenbaar heeft gemaakt dat u als pg hem gerapporteerd heeft over de inhoud en het gesprek zoals door ons is gevoerd.

– Is er een kopie van het verslag d.d. 4 mei 2022 verstuurd naar de voorzitter van DNA en de president van de Republiek Suriname?
– Uit het verslag naar de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) staat er geen c.c. vermeld
– Is het gebruikelijk dat de procureur-generaal aan de president rapporteert?
– In hoeverre is de president belast met onderzoekstaken over cassussen die bij de procureur-generaal in behandeling zijn?

Gaarne zou ik ook geïnformeerd willen worden omtrent de mate van verwevenheid en interventies door de president van onder andere casussen die zijn ingediend door leden van DNA.

Gelet op mijn functie als volksvertegenwoordiger en de taakstelling opgelegd ingevolge de Grondwet om in DNA, de gemeenschap van de juiste informatie te voorzien, doe ik middels dit schrijven wederom het beleefd verzoek aan u, een onderzoek in te stellen over de vermoedelijke corruptieve gedragingen en handelingen binnen de COVID-19-vaccinfonds met name van de ministeries van Volksgezondheid, Financiën en Planning en BIBIS, inzake de aankopen van COVID-19-vaccins.

Op grond van het bovengestelde doe ik het verzoek om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen binnen het SU4SU fonds voor wat betreft de aankopen van COVID-19-vaccins, de niet uitgekomen rapportages van dit fonds, het beleid en de relatie van het SU4SU fonds met het ingestelde COVID-19-vaccinfonds, zoals aangegeven door het ministerie van BIBIS.

Ik spreek de hoop uit om op bijzonder korte termijn een reactie van u te mogen vernemen. Dit zodat ik mij ten volle kan wijten van mijn taak als parlementariër. Vertrouwende op uw welwillende medewerking, verblijf ik met de meeste hoogachting.

Hoogachtend,

Jennifer Vreedzaam

Lid van De Nationale Assemblée

Source