Suriname, een multiculturele samenleving?

Van oudsher staat Suriname bekend als een multiculturele en een multi-etnische samenleving. Anno 2022 mogen we in alle redelijkheid er vanuit  gaan, dat als wij als rechtgeaarde Surinamers in een multiculturele samenleving leven, waarbij verschillende bevolkingsgroepen samen leven, een evenredige representatie van de diverse bevolkingsgroepen in zowel de integratie als overige daaraan gelieerde organen en  instituten beleven, als behoorlijk en vanzelfsprekend worden geacht.

Echter, vertonen de realiteit en gedragingen; vooral de laatste jaren thans een tegengesteld beleid. Anders dan redelijkerwijs mag worden geacht, brokkelen we verder af in plaats van een hechte eenheid te vormen. Gelukkig dat men zich toch niet schuldig maakt aan enige vorm van rassenhaat en racisme. 

Toch moeten we geenszins uit het oog verliezen, dat niemand hoger is dan een ander en dat elke rechtgeaarde Surinamer dezelfde rechten en plichten heeft. We mogen ook nooit eraan voorbij gaan, dat er in ons geliefd land geen ruimte daarvoor is en dat men wel systematische bevoorrechting van de ene bevolkingsgroep boven de andere prevaleert.

De tendens, die zich thans aan het ontwikkelen is, is dan ook zeer  betreurenswaardig; dat er enerzijds tussendoor racisme en etniciteit worden gestimuleerd en aangewakkerd en anderzijds nepotisme, eigen- en partijbelang hoogtij blijken te vieren. Dit fenomeen is uiteraard als zeer afkeurenswaardig te kwalificeren en dient terstond de grond  te worden ingeboord.

Zoals bekend, vormen zowel racisme, als discriminatie een heel ernstig probleem in de wereld, dat al van oudsher steeds is en wordt aangepakt en veroordeeld.

Overigens zijn conform onze Grondwet alle Surinamers gelijkwaardig.  Volgens zowel de  Surinaamse als de Nederlandse wetgeving, zoals vervat in onder meer de Wet van 14 oktober 1910. G.B. 1911 no. 1 en de daarop gevolgde wijzigingen, is een ieder strafbaar indien hij / zij zich in het openbaar mondeling of geschrift of via afbeelding opzettelijk beledigend zich over anderen uitlaat.

Onverminderd incidentele uitspattingen kan  gelukkig nog worden vastgesteld, dat er degelijk sprake is van integratie op vele terreinen. Het samenleven gaat de goede kant op; als ook in ruime mate dat  de acculturatie en gemengde huwelijken  de goede kant opgaan; de diversiteit begint goed op gang te komen. 

Het is immers tevens geboden, dat alle politieke partijen en sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties zich hoofdzakelijk gaan richten  op verwezenlijking van een nationaal, democratische samenleving. Het moet echter niet ontbreken aan geen enkel aspect om op welk niveau dan ook; teneinde te werken aan een Surinaamse nationaal eenheid.

Gezien het voorgaande, roept bijgaande foto uiteraard een vertekend beeld op. (Dit kantoor is gevestigd aan de Franchepanestraat no. 58 /  Paramaribo – Zuid ). Toch ben in ervan overtuigd, dat ons land Suriname een goede toekomst tegemoet gaat en dat de diverse bevolkingsgroepen in de naaste toekomst meer dan voorheen, broederlijk, eerlijk en oprecht tegenover elkaar komen te staan. 

Voorwaarde is, dat de etnische snaren niet worden getokkeld / bespeeld en dat wij in eenheid en harmonie moeten samen werken en leven en als  kraaien en duiven samen gaan vliegen.  

Leve de rechtsstaat en ons geliefd land!

Roy Harpal. 

Source