Surinaamse arbeidsmarkt heeft te kampen met ernstige verstoringen

Minister Steven Mac Andrew heeft op vrijdag 26 augustus, tijdens een druk bezochte netwerkavond van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), in een presentatie over de ‘Toekomst van de Surinaamse Arbeidsmarkt’ aangegeven, dat de Surinaamse arbeidsmarkt te kampen heeft met een aantal ernstige verstoringen, die zich onder meer uiten in het niet kunnen vinden van arbeidskrachten voor werk in diverse sectoren. De minister heeft zijn conclusies en uitspraken over de arbeidsmarkt hard kunnen maken met de resultaten van een pilot vacature onderzoek, dat gehouden is in Paramaribo en Nickerie, alsook een skills assessment, dat onlangs is uitgevoerd in een vijftal sectoren, namelijk toerisme, ICT, hout, visserij en de constructie.

Mac Andrew heeft als oorzaken van de verstoorde arbeidsmarkt onder meer genoemd de scheve verhouding tussen vraag en aanbod, in het bijzonder het niet kunnen vinden van werknemers met de benodigde competenties; de covid-pandemie en de lockdowns die daarmee gepaard zijn gegaan met als gevolg dat personeel in bepaalde sectoren is weggetrokken naar andere sectoren; de financiële waardering die bedrijven kunnen aanbieden aan ar-beidskrachten; en de groei van de informele sector die een zeer negatieve impact heeft op werkgelegenheid binnen de formele sector. Dit zijn volgens de bewindsman enkele van de voornaamste oorzaken waarom het bedrijfsleven vandaag de dag naarstig op zoek is naar arbeidskrachten.

Ten aanzien van de financiële waardering zei Mac Andrew, dat arbeiders wegtrekken naar sectoren waar ze beter kunnen ver-dienen, maar voegde eraan toe dat voor wat betreft het loonniveau, er een gebrek aan realisme is bij de beroepsbevolking. Zo verwachten veel personen een vrij hoog loon, omdat de lonen worden vergeleken met lonen die multinationals in ons land betalen aan hun werknemers. ‘’Deze verwachting is volgens hem niet in lijn met het bedrijfsleven in Suriname, dat veelal bestaat uit micro-, kleine en middelgrote ondernemingen’’, zei Mac Andrew. Met betrekking tot de impact op de arbeidsmarkt als gevolg van de covid-pandemie, noemde hij vooral de sector toerisme die veel personeel heeft zien wegtrekken naar andere sectoren. Afgezien van de steeds groter wordende informele sector, constateerde de bewindsman ook een welig tierende illegale sector. Zowel de informele sector als de illegale sector trekt volgens hem een zware wissel op de werkgelegenheid in de formele sector. De bewindsman gaf ook aan dat onderzoek gedaan moet worden naar de gokcultuur onder de beroepsbevolking en de impact op de bereidwilligheid om de arbeidsmarkt te betreden. Voor wat betreft de scheve verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, heeft Mac Andrew de leden van de VSB geïnformeerd over het voornemen om aanpassingen door te voeren in de curricula van de trainingsinstituten die ressorteren onder het ministerie, met name de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De minister zei dat een ILO-expert had aanbevolen om de Caribbean Vocational Qualification-Level 1 (CVQ) te implementeren bij de SAO. De CVQ is gebaseerd op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs, alsmede de beoordeling en certificering. Met een CVQ-certificaat kan een persoon gemakkelijk in de hele regio aan de slag. Het ministerie zal samen met het bedrijfsleven voorts nagaan welke inspanningen er noodzakelijk zijn om de situatie op arbeidsmarkt te verbeteren.

Leden van de VSB mochten op de avond ingaan op een aantal stellingen, waarna een panel, bestaande uit minister Mac Andrew, Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt en Bidia Bissumbhar, vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, inging op de vragen van de aanwezige ondernemers.

The post Surinaamse arbeidsmarkt heeft te kampen met ernstige verstoringen appeared first on DE WEST.

Source