Provincie draait regeling terug: geen nieuwe emissiearme stallenĀ in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft besloten om geen vergunningen meer te verlenen aan melkveehouders die hun stal willen aanpassen om de stikstofuitstoot te verminderen. Nieuwe aanvragen voor emissiearme vloeren worden niet meer in behandeling genomen, hoewel eerder was besloten dat dit tot 2024 mogelijk zou zijn.

Op het gebied van stikstofreductie voerde Brabant lange tijd een eigen beleid: boeren kregen de kans om hun stal aan te passen, bijvoorbeeld met een zogeheten emissiearme vloer. Het was de bedoeling om zo de stikstofdoelen te halen, en de aanpak zou een voorbeeld voor de rest van het land kunnen zijn.

De laatste tijd is dat beeld veranderd. Sommige banken willen bijvoorbeeld geen lening meer geven voor aanpassingen in de stal, omdat er een kans bestaat dat een boer zijn bedrijf straks moet sluiten. Ook hebben de Raad van State en natuurorganisaties de werking van de emissiearme stallen meerdere keren onderuit gehaald. Daarnaast zijn er boeren die twijfelen over de regeling.

De provincie maakt daarom nu pas op de plaats. Er is nog wel vertrouwen in de techniek, maar door alle ontwikkelingen is het besluit genomen om nieuwe vergunningen voorlopig niet meer in behandeling te nemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet volgens de provincie nu eerst duidelijkheid geven over het nut van de stallen, daarna wordt er verder gekeken.

Drie vergunningen vernietigd

Vorige week werd besloten dat drie veehouderijen in Brabant hun natuurvergunningen moesten inleveren. De rechtbank oordeelde dat de provincie er bij het verlenen van de vergunningen onterecht van uitgegaan is dat emissiearme stalsystemen minder uitstoot van ammoniak veroorzaken.

In de stallen stond jongvee, runderen die nog niet volwassen zijn. De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisaties, die twijfelden of de techniek ook werkte bij de jonge koeien.

Wat het vernietigen van de natuurvergunningen betekent voor de getroffen bedrijven is nog onduidelijk. Het is ook nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat.

Generated by Feedzy