Volksgezondheid

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 

Suriname.

 

Minister Drs. Amar Ramadhin

Amar Ramadhin is een Surinaams medicus en politicus. Hij is van beroep huisarts en als arts ook lid van de medische staf van de SVB. In juli 2020 is hij aangetreden als minister van Volksgezondheid.

 

Directeur Drs. Rakesh Gajadhar Sukul

Wnd. Onderdirecteur Drs. Ritesh Dhanpat

Geen Foto

Onderdirecteur Mr. Tania F Sanrochman-Kioe A Sen, MPA

Onderdirecteur Diana koswal, BBA

Geen Foto

OVER MINISTERIE
De werkzaamheden van het Ministerie van Volksgezondheid worden bepaald door het beleid dat zij uitzet. In dit beleid staan de visie en de missie van het Ministerie voorop. Dit betekent dat alle beleid moet leiden tot een betere toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en een goede kwaliteit van de zorg. Daarbij moeten soms lastige beslissingen genomen worden. Het Ministerie maakt deze beslissingen zo weloverwogen mogelijk op basis van onderzoek en consultaties met betrokkenen. Deze onderzoeken en afwegingen worden vastgelegd in rapporten. Enkele van de belangrijkste beleidsdocumenten zijn het Sectorplan Gezondheidszorg, het Meerjaren Beleidsplan, de Health Sector Reform Studies en het Nationaal Strategisch Plan HIV/AIDS.

Taakomschrijving
1. Voor het MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID worden de bijzondere taken als volgt omschreven:

De zorg voor:

De volksgezondheid in de ruimste zin en het toezicht op de behartiging van de volksgezondheid in het bijzonder, met inbegrip van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land;
De personele materiële voorzieningen in de gezondheidszorg, met inbegrip van medicamenten en andere geneeskundige benodigheden;
Het beheer van en de controle op inrichtingen ter verpleging en/of ter behandeling van zieken, apotheken en magazijnen van geneesmiddelen en de geneeskundige- en farmaceutische benodigheden;
Het geneeskundig onderzoek van personen in Staatsdienst;
Het weren van besmetting door de scheep-en luchtvaart;
Het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunst;
De keuring van voedingsmiddelen en -waren en het toezicht op de bereiding en verkoop daarvan;
De gezondheid van bevolkingsgroepen en individuen, die deze zorg behoeven en anders niet zouden krijgen;
De registratie van geneesmiddelen;
Een optimale uitwendige woon-en leefmilieu, alsmede het toezicht op de naleving van de wettelijke regelingen die daarop betrekking hebben;
De aanleg en het onderhouden van parken en plantsoenen, alsmede van overheidsterreinen;
De milieuhygiëne, onder andere de sanitaire inspectie, de bedrijfshygiëne, de controle op en de begeleiding van de vernietiging van farmaceutisch, klinisch en industrieël afval, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.

(Bron: Staatsbesluit 1991 no. 58)

 

HISTORIE
Het monumentale houten gebouw waarin thans het Ministerie van Volksgezondheid is gevestigd, dateert van 1760. Het gebouw maakt deel uit van een complex waarin vroeger het Militair Hospitaal was gevestigd en daarna ‘s Lands Apotheek.

Het departement van Volksgezondheid vond zijn grondslag in het Collegium Medicum van 1782. Na enkele naamsveranderingen kwam in 1896 de naam van Geneeskundige Commissie. Het college had onder meer tot taak onderzoeken te doen naar de staat van de volksgezondheid, beoordeling van de middelen ter verbetering daarvan en handhaving van de verordeningen.
Ten behoeve van de medische zorg van immigranten werd in 1879 een geneeskundig inspecteur (A. Salomons) aangesteld en ook gouvernementsdistrictsgeneesheren. De functie van de geneeskundig inspecteur was in feite chef van de toenmalige Burgerlijke Geneeskundige Dienst, die sedert 1950 departement van Volksgezondheid heet onder een minister van Volksgezondheid.
Tot 1948 ressorteerde de Dienst der Volksgezondheid onder de Geneeskundig Inspecteur, die verantwoording verschuldigd was aan de Gouverneur in Suriname. In 1949 was er sprake van een Ministerie van Onderwijs & Volksgezondheid, waarvan de heer Lou A.M. Lichtveld minister was (periode 1949 – 1951). Sindsdien is er altijd een Ministerie van Volksgezondheid geweest, al dan niet samen met een ander ministerie. Vanaf de onafhankelijkheid in november 1975 was verantwoording uiteraard verschuldigd aan het hoofd van de regering, n.l. de President van de Republiek Suriname.Sinds 1955 staat naast de minister ook een directeur aan het hoofd van het ministerie.

In 1977 werd officieel door de regering het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ingesteld. In 2005 kwam daar verandering in en werd dit directoraat toegevoegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie heeft onder meer tot taak erop toe te zien dat het uitgestippelde beleid ten behoeve van de volksgezondheid in Suriname goed wordt nageleefd. Dit beleid richt zich op de basisgezondheidszorg die voor iedereen geldt. Het doel is om steeds te blijven investeren in de gezondheidszorg ten behoeve van de gehele bevolking.
Gesprekken met alle sectoren van de gezondheidszorg en onderzoek hebben aangegeven welke de plannen zijn voor het Ministerie.

De strategieën staan aangegeven in het Sectorplan Gezondheidszorg. Voor de uitvoering van de zeven strategieën van dit Sectorplan is het Ministerie verantwoordelijk:

1. Versterken van eerstelijns gezondheidszorg en preventie
2. Verbeteren van efficiency en kwaliteit van ziekenhuiszorg
3. Bevorderen van de financiële toegankelijkheid van de zorg
4. Beheersing van de kosten van de gezondheidszorg
5. Versterking van support-systemen
6. Ontwikkeling van menskracht (personeel, human resources)
7. Verbeteren en borgen van kwaliteit.

Gezondheidszorg is ieders zorg en ook de verantwoordelijkheid van een ieder. Het ministerie zal steeds erop wijzen dat een effectieve gezondheidszorg thuis bij de mens begint.

 

MISSIE
In het bereiken van de algemene visie voor de volksgezondheid in Suriname heeft iedere instantie binnen de gezondheidszorg zijn eigen taak en dus eigen missie.

Voor het centraal kantoor van het Ministerie is de visie af te lezen uit het Sectorplan Volksgezondheid:

In samenspraak met betrokkenen zorgdragen voor adequate wet- en regelgeving ten behoeve van de gezondheidszorg
Het mogelijk maken van een effectieve en correcte uitvoering van beleid op het gebied van de gezondheidszorg, door middel van heldere beleidsuitgangspunten, goed financieel en economisch beleid en partnership met actoren in de zorgsector, de private sector en donoren
Controle op de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de gezondheidszorg door instituten en beroepen.

 

VISIE
De Minister van Volksgezondheid geeft in het sectorplan een duidelijke visie op de toekomst. De doelstelling van ons werk is hier in één zin samengevat:

“Te komen tot een geïntegreerd en duurzaam systeem van kwalitatief goede en effectieve gezondheidszorg, welke toegankelijk is voor iedereen; en een continue verhoging van de gezondheidswinst bevordert voor de gehele bevolking”

Geïntegreerd
Iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Suriname moet zo goed mogelijke samenwerken. Ook als het gaat om andere sectoren in de samenleving. Zaken als onderwijs, de watervoorziening en hygiëne zijn ook van invloed op de gezondheid van Surinamers.

Kwalitatief goed en effectief
Er moet controle zijn op de kwaliteit van zorg en we moeten onze schaarse middelen zo doelmatig mogelijk inzetten.

Toegang
De zorg moet voor iedere burger toegankelijk zijn. Inkomen, ras, geslacht, religie, leeftijd of woonplaats mogen nooit een reden zijn om verstoken te blijven van de belangrijkste medische zorg.

Duurzaam
Dit betekent dat de zorg langer mee moet dan vandaag. Bij alle investeringen moet dus gekeken worden naar de langere termijn, wat betekent een bepaalde investering voor de economie, politiek, overheidsfinanciën, de cultuur en de samenleving. Al deze zaken moeten worden meegenomen in de afweging waar we ons geld aan besteden.

 

DIENSTEN

..

ORGANISATIESTRUCTUUR

..

AFDELINGEN

..

AFDELINGEN MINISTER

De afdelingen die rechtsreeks onder de Minister vallen zijn:

Secretariaat van de Minister

Beleidsadviseurs en Medewerkers
RVM en Parastatale instellingen
Public Relations en Voorlichting

 

AFDELINGEN DIRECTEUR
De afdelingen die onder de Directeur van het Ministerie vallen zijn:

Secretariaat van de Directeur
Inspectie apparaat
Geneeskundige Commissie
Rampenbeheersing
Internationale betrekkingen
Interne Controle
Document Informatie Verzorging (DIV)

 

AFDELINGEN OD en ADAD
De afdelingen die onder de Onder Directeur van het Ministerie vallen zijn:

Planning, Monitoring en Evaluatie
Juridische Zaken
NHIS
Human Resource Planning
Pharmacy Unit
PPMU
Registratie Bureau van verpakte geneesmiddelen
Pharmacovigilance Centre Suriname

 

NIEUWS

..

BEKENDMAKINGEN

..

VACCINEREN
Alhoewel het niet verplicht is worden reizigers naar Suriname aanbevolen om zich volgens internationale richtlijnen te vaccineren tegen gelekoorts. Dit geldt in het bijzonder voor reizigers die komen uit gebieden waar gelekoorts endemisch is (b.v. Brazilië, andere Zuidamerikaanse landen, het Caraibisch gebied, Afrika en Azië).

Vestigen in Suriname
Aan ouders die zich in Suriname komen vestigen, wordt aanbevolen om hun kinderen te vaccineren tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio (DKTP) & Mazelen, Bof, Rubella (MMR). De vaccinatieboekjes van de kinderen moeten meegenomen worden, omdat in Suriname kinderen die niet gevaccineerd zijn tegen bovengenoemde ziekten, niet ingeschreven kunnen worden op school.

 

AANDUIDINGSBORDEN TABAKSWET
Op 07 juni 2013 is de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39) in werking getreden. D.w.z. dat er een rookverbod geldt in alle publiek toegankelijke ruimten.

Het Ministerie heeft daarvoor speciale aanduidingborden, ingevolge de Tabakswet S.B.2013 no. 39 verstrekt, die bevestigd dienen te worden op een goed zichtbare plek voor het publiek.

Gebleken is dat niet alle publieke ruimten voorzien zijn van deze aanduidingborden. Dit is in strijd met de wet en daar zijn er sancties aan verbonden.

Het Ministerie biedt hierbij nogmaals de mogelijkheid deze borden af te halen bij het LIBI! Informatiecentrumaan de Tourtonnelaan no.7.

Ten overvloede wil het Ministerie waarschuwen dat het ten alle tijden verboden is sigaretten uit te stallen en of losse sigaretten te verkopen.

Directeur van Volksgezondheid,

Drs. M. Eersel

 

WHO VERKLARING OMTRENT EBOLA UITBRAAK
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft in een verklaring toe dat de ebola-uitbraak die in december 2013 begon, heeft aangetoond hoe slecht de wereld en daarbij ook de WHO, voorbereid is op opkomende en langdurige uitbraken van ziekten.

De WHO geeft in deze verklaring ook aan enkele belangrijke lessen geleerd te hebben door de Ebola-uitbraak en beloofd enkele hervormingen in te voeren. Waaronder het verscherpen van WHO’s capaciteit om te reageren op dreiging voor de volksgezondheid.

Zo moet er een ‘Global Health Emergency Workforce komen die zich richt op omvangrijke crises. Daarnaast moet een fonds komen zodat WHO genoeg middelen heeft om snel te kunnen reageren bij het begin van een ziekte-uitbraak.

http://www.who.int

 

OVER ZIKA VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ ZIKA

Wat is ZIKA?

Het is een ziekte veroorzaakt door het Zika virus (ZIKV) en wordt overgedragen door muskieten van het genus Aedes

Waar komt het vandaan?

Dit virus werd voor het eerst geïsoleerd in 1947 uit Rhesus aap bloedmonsters in het Zika- oerwoud in Uganda. De naam is afgeleid van de plaats vanwaar het voor het eerst werd geïsoleerd

Hoe wordt het Zika virus overgedragen?

De transmissie vindt hoofdzakelijk plaats via de beet van de geïnfecteerd Aedes aegypti muskiet. Ongeveer 4 dagen (varieert tussen de 3-12 dagen) ná de beet door een geïnfecteerde muskiet kan de patiënt de eerste klachten en verschijnselen vertonen

Wat zijn de klachten en verschijnselen die kunnen optreden bij een Zika virus infectie?

Het Zika virus is nog niet heel erg bekend en daardoor zijn de klachten en verschijnselen nog niet uitgebreid beschreven. Bij de Zika virus infectie zijn er weinig tot lichte klachten die kunnen optreden. De klachten die kunnen optreden zijn vaak licht en kortdurend van aard (2-7 dagen) en deze lijken op die van dengue en chikungunya: koorts, gewrichts- en spierpijn, conjunctivitis (rode ogen), pijn achter de oogbollen, hoofdpijn , zwakte, huiduitslag, zwelling van de onderbenen en minder voorkomend zijn braken, diarrhea en buikpijn

Is er behandeling of een vaccine tegen het Zika-virus?

Er is geen specifiek medicijn tegen Zika- virus infectie. De huisarts zal adviseren tot rust, veel drinken en zal de juiste medicatie tegen pijn en koorts voorschrijven. Er is nog geen vaccin tegen Zika. Gelukkig is de Zika virus- infectie een zelflimiterende ziekte die snel voorbijgaat met ondersteunende behandeling. Complicaties komen heel zelden voor en er zijn eerder geen doden gemeld

Hoe ernstig is de ziekte?

Algemeen zijn de klachten die optreden mild. Er is geen bewijs dat baby’s en zwangeren ernstiger ziek zouden worden. Complicaties komen zelden voor en er zijn geen doden gemeld

Hoe kan ik mezelf en mijn familie beschermen?

Preventie en controle maatregelen zijn hetzelfde als bij dengue en chikungunya; Doe alles om:

Broedplaatsen van muskieten te reduceren
Muskieten uit je huis te houden
Bescherm je tegen de muskieten beten

Dezelfde muskiet die chikungunya en dengue overdraagt is verantwoordelijk voor de overdracht van Zika. De muskieten broeden in alles dat water kan bevatten inclusief, oude autobanden, blikjes, flesjes, bloempotten, cups, afvoerbakken van aircondtioners . De muskiet rust in en rondom huizen, scholen, hospitalen en andere plaatsen waar het koel en donker is.

Controleer elke week gedurende 10 minuten je huis en erf op broedplaatsen; let ook op niet goed aflopende dakgoten en daken en houd gras op je erf kort.

Voorkom muskieten in huis door screens aan te brengen bij de ramen, ramen gesloten houden en te slapen onder een klamboe (gedurende de dag), bedekkende kleding te dragen (lange mouwen en broeken) en breng repellent aan op onbedekte lichaamsdelen

Indien ik gebeten ben, hoe bescherm ik andere gezinsleden van de infectie?

Indien jij geïnfecteerd bent moet je voorkomen gebeten te worden door de Aedes muskiet gedurende de 1e week van de ziekte. Blijf onder een klamboe gedurende de dag of in een kamer met gesloten ramen en of screens en maak gebruik van bedekkende kleding en repellent

Bron: Carpha, Caribbean Public Health Agency, Zika virus, Juni 2015

 

FETI ZIKA! RICHTLIJN VOOR PREVENTIE VAN TRANSMISSIE IN SCHOLEN
Scholen zijn bij uitstek de plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Als er dan ook nog muskieten zijn is er een hoog risico van ZIKA overdracht. Om verdere verspreiding van het ZIKA virus te voorkomen is het noodzakelijk dat alle scholen vrij zijn van Aedes muskieten en dus zijn er preventieve maatregelen nodig.

De volgende richtlijnen en adviezen zijn van toepassing:

Al het personeel van de school informeert zich of wordt door de schoolleiding ingelicht over het risico van ZIKA transmissie, de noodzaak van preventie en het gevaar van muskieten-broedplaatsen
Binnen de school wordt een verantwoordelijke aangewezen voor het muskieten-vrij houden van het gebouw en het erf. (bij absentie/ziekte een vervanger aanwijzen).
De verantwoordelijke identificeert en verwijdert minimaal 1 maal per week alle muskieten-broedplaatsen in het gebouw en op het erf.
Broedplaatsen die niet verwijderd kunnen worden, worden zodanig afgedekt dat muskieten geen toegang hebben, of worden ongeschikt gemaakt voor de muskieten (bv in geval van afvoerputten : elke 2 dagen behandelen met creoline of chloor).
Indien er overlast van muskieten is, kan enige tijd voor aanvang van de school worden gespoten met een spuitbus onder de stoelen, banken en tafels. De lokalen moeten dan wel gelucht worden voordat de lessen aanvangen.
Personeel wordt geadviseerd om beschermende kleding te dragen. Vanuit de school wordt ook aan de ouders geadviseerd om de leerlingen met beschermende kleding naar school te sturen (indien mogelijk lange broek en gesloten schoenen)
Gebruik van repellents door personeel en leerlingen wordt ten zeerste aangeraden. (met name evt. onbedekte delen die onder de tafels zijn goed behandelen: benen, voeten).

Indicatie van broedplaatsen en maatregelen:

BROEDPLAATSEN MAATREGELEN
Natuurlijk/plantgerelateerd:

 • Bromelias/ Boomholten / bamboo/  Bladoksels
 • Vazen
 • Bloempot – onderzetters
 • Waar mogelijk opvullen van holtes met zand of cement
 • Planten met grote bladoksels verwijderen
 • Vazen vermijden/verwijderen
 • Bloempot- onderzetters vermijden of verwijderen
Wateropslag-containers

 • Emmers watertonnen
 • Durotanks

 

 • Vermijd/Verwijder alle open wateropslag materialen (emmers, watertonnen) of sluit deze goed af –
 • Zorg dat muskieten geen toegang hebben tot de durotank (denk ook aan het overloopgat)
Constructie-problemen

 • Verstopte dakgoten
 • Ongelijke vloeren/daken waarop water blijft staan
 • Kelders waarin water blijft staan
 • Open riool
 • Drainageputten
 • Waar mogelijk structureel aanpakken (dakgoten repareren, ongelijke vloeren/daken oplossen)
 • Muskieten geen toegang bieden: gesloten riool, drainageputten met gesloten deksel.
 • (Ongebruikte) kelders dempen
Hygienische problemen/ bouw-activiteiten

 • Klein afval (cups, bakjes etc)
 • Bouw-afval (verfblikken, kapotte toiletpotten etc)
 • Afval containers
 • Voldoende infrastructuur en logistiek voor (droge) afvalverwerking
 • Schone bouw-/werkplaats
 • Controleren of er geen water in afvalcontainers blijft staan
Algemeen

 • Koelkasten
 • Airconditioners
 • Controleren of er geen water blijft staan in of onder de koelkast of airconditioner

 

Voor aanvullende informatie bent U terecht bij het BOG:

Algemeen: BOG Hotline 08836643 of verkort nummer 178

Broedplaatsen: BOG afd. Entomologie (498598) of BOG Afd Milieu-Inspectie (498134)

 

PROCEDURE M.B.T. REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S VAN VERPLEEGKUNDIGEN C.Q. ZIEKENVERZORGENDEN
A. Voor het Ministerie van Volksgezondheid en wel de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV).

Nadere regels voor inschrijving in het register van Verpleegkundigen / Ziekenverzorgenden in Suriname.

Bij de aanvraag dient de aanvrager de volgende stukken te overleggen:

1. Volledige curriculum vitae

Een bewijs dat men geregistreerd is in het land van herkomst of waar men de opleiding heeft genoten
3. Een bewijs van goed gedrag , Justitie en Politie.

4. Een bewijs dat men niet geschorst is voor de uitoefening van het beroep en dat er

geen tuchtrechterlijke maatregelen tegen hem/haar zijn genomen.

5. Een bewijs van uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal in

woord en op schrift.

6. Een geldige en deugdelijke license (let op dat deze een geldigheidsduur heeft

van 2 (twee) jaar.

7. Het diploma of (de) diploma’s (origineel) of (gewaarmerkte kopie(ёn).

8. a. Het gevolgde opleidingsprogramma o.a. :

– Inhoud

– Modulen / vakken

– cijferlijsten

b. Duur van de opleiding

c. Soort opleiding (full-time, parttime)

d. Duur van de stage

e. Vaardighedenlijst

9. Let op: alle stukken moeten origineel of gewaarmerkte kopieën zijn.

10. Twee identieke pasfoto’s. De naam van de aanvrager dient

te worden vermeld aan de achterkant van elk van de foto’s.

11. Kopie paspoort (letten op de geldigheidsduur)

12. Het storten van een heffing ad SRD 150,- per inschrijving bij de afdeling

comptabele zaken van het Ministerie van Volksgezondheid.

N.B. van deze storting (heffing) is geen restitutie mogelijk.

A.1. Procedure m.b.t. de inschrijving in het register

De Verpleegkundige / Ziekenverzorgende dient hiervoor eerst om toestemming te vragen aan de Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid.

Na visering door de Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid en het Hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, wordt deze in het register (voor buitenlandse diploma’s) ingeschreven, terwijl het diploma voorzien wordt van een stempel.

Het stempelen geschiedt door middel van een groot stempel aan de achterzijde van het diploma en wel rechtsboven.

De tekst luid alsvolgt “ingeschreven ingevolge artikel 6”.

Het Hoofd c.q. diens vervanger tekent namens de Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid.

B.Voor het Ministerie van Arbeid Technologie en Milieu

Nadere regels m.b.t. de erkenning van de status van Bekwame burger van de Caraïbische Gemeenschap, zoals geregeld in de Wet Bekwame Burgers van de Caraibische Gemeenschap (S.B.2006 no.19).

Verpleegkundigen :

Bij het doen van de aanvraag voor deze categorie moeten de volgende documenten worden overlegd.

Een bewijs van storting van de heffing verbonden aan de aanvraag ;

Een certficaat verstrekt in een andere lidstaat van de Caraibische Gemeenschap, indien de aanvrager hierover beschikt ;
Een Fotocopie van de bladzijden van het geldige paspoort, waarop staan ver meld ; het paspoortnummer, de persoonsgegevens, de datum van uitgifte en de expiratiedatum. Zij die geen ingezetene zijn van de Republiek Suriname dienen ook een fotocopie van de bladzijde met de kortverblijf stempel (de zogenaamde KV-stempel) over te leggen;
Een geldig geboorte uittreksel;
Vier pasfoto’s op standard format en frontaal; met beide oren zichtbaar;
Een verklaring van de relevante nationale raad aangesteld, respectievelijk aangewezen door het Ministerie belast met de Volksgezondheid waaruit blijkt dat de aanvrager geregistreerd staat als Verpleegkundige.
Aangenomen door de Suriname Nursing Body (SNB) en de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) op 1 Juni 2007.

Gereviseerd door de IVV OP 4 Januari 2016

 

GELE KOORTS VACCINATIE VOOR REIZIGERS
Het Ministerie van Volksgezondheid maakt hierbij bekend dat reizigers die afreizen naar het buurland Guyana vanaf heden geen Gele Koorts vaccinatie meer nodig hebben om de grens tussen Suriname en Guyana over te steken. Het BOG Medisch Centrum, waar reizigers terecht kunnen voor een Gele Koorts vaccinatie, geeft vanaf heden geen Gele Koorts vaccinaties meer aan deze reizigers.

 

Om Suriname te beschermen tegen import van Gele Koorts virus, wordt er op de grensposten streng gecontroleerd op Gele Koorts vaccinatie bij reizigers afkomstig uit landen met actieve Gele Koorts transmissie en endemische landen. Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat Suriname de door de WHO vastgestelde internationale richtlijnen met betrekking tot Gele Koorts vaccinatie voor reizigers zal hanteren en deze zijn:

Eén Gele Koorts vaccinatie, ongeacht op welke leeftijd deze verkregen is, biedt een levenslange bescherming tegen het Gele Koorts virus. Dit betekent dat, indien een persoon al eerder in zijn leven gevaccineerd is geweest met het Gele Koorts vaccin, er geen booster dosis (hervaccinatie) nodig is op latere leeftijd.
De WHO heeft vastgesteld dat vanaf 11 juli 2016 het Internationaal Gele Koorts Certificaat (internationaal Gele Koorts vaccinatie bewijs) voor alle reizigersonbeperkt geldig is ongeacht op welke datum deze is verkregen. Dit betekent dat de hervaccinatie van om de 10 jaar niet zal worden geëist en dat vernieuwing van het certificaat niet nodig is.
Bij verlies van het internationaal certificaat zal na verificatie van de datum van vaccinatie, tegen betaling, her uitgifte van het certificaat kunnen plaatsvinden bij het BOG Medisch Centrum. Echter wordt een beroep gedaan op reizigers om zeer zuinig om te gaan met het reizigers vaccinatie document, daar dit bewijs nu levenslang bruikbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het BOG Medisch Centrum of dhr. R. Ramadhin of mw. S. Narain op het nummer 499494 toestel 128/104/144.

 

VERMOEDELIJKE LINK TUSSEN ZIKA EN MICROCEFALIE IN SURINAME
Paramaribo, 03 augustus 2016

Na de uitbraak van het Zika virus in november 2015, zijn er in Suriname nu 4 verdachte gevallen van baby’s die geboren zijn met abnormaal kleine hoofden (microcefalie) tussen 27 juni en augustus 2016.

Vanwege de relatie tussen het Zika virus en microcefalie, zoals waargenomen in eerste instantie vooral in Brazilië is een onderzoeksteam ingesteld die continu bezig is met het monitoren van zwangere vrouwen die gedurende de zwangerschap besmet of mogelijk besmet zijn geraakt met het Zika- virus. Uit recente gegevens van een onderzoeksteam blijkt dat tot nu toe 4 gevallen van aangeboren microcefalie zijn vastgesteld, waarbij de relatie met Zika in zeker 1 geval aanwezig is. De onderzoeken worden nog steeds uitgevoerd door de ziekenhuizen waar de baby’s zijn geboren om na te gaan wat de definitieve oorzaak en de risicofactoren zijn voor de baby’s die worden geboren met ongewone kleine hoofden. Sinds november 2015 heeft Suriname een opkomst en verspreiding van het Zika virus gehad in al haar districten en gebieden. Meer dan 4000 gevallen van vermoedelijke Zika-virusinfecties zijn gemeld aan het nationaal surveillance systeem van het BOG en de Pan American Health Organization (PAHO).

In mei 2015 is Zika voor het eerst in Brazilië geconstateerd. Als gevolg van dit virus had de Braziliaanse overheid het verband gelegd tussen het Zika-virus en een hoge incidentie van aangeboren afwijkingen (Microcefalie). Het virus is afkomstig uit Afrika en wordt door muskieten overgebracht en kan verschijnselen vertonen zoals lichte koorts, hoofd- en spierpijn en ontstoken ogen.

Vanaf de opmars van het Zika virus in 2015 hield het ministerie van Volksgezondheid er rekening mee dat dit virus ook in Suriname geïntroduceerd kon worden, voornamelijk door reizigers. Vanwege de introductie van nieuwe virussen in Suriname, waaronder het door de Aedes aegypti overgedragen Zika-virus, is er door de Surinaamse overheid gewezen op de maatregelen die zouden moeten worden genomen om ongecontroleerde spreiding in ons land te voorkomen. De maatregelen zijn dezelfde als bij de bestrijding van Dengue en Chikungunya. Door het Ministerie van Volksgezondheid werden ook voorlichting en instructies gegeven aan gezondheidswerkers. Na de eerste melding van Zika in november 2015 werd de voorlichting geïntensiveerd.

In eerdere berichtgeving werd vooral de noodzaak benadrukt voor zwangere vrouwen om zich te beschermen. Zwangere vrouwen moeten hun regelmatige prenatale controle zo trouw als mogelijk bezoeken overeenkomstig nationale normen. Ze moeten de prenatale zorg bezoeken om vroege diagnose en adequate behandeling en follow-up te beginnen wanneer ze symptomen van Zika ontwikkelen.

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname adviseert de samenleving nog steeds alert te zijn en alle voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van Zika.

Voor informatie kunt u dagelijks terecht bij het BOG Medisch Centrum aan de Rode Kruislaan 13-15. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 07.30u- 14.00u en op de vrijdag van 07.30u -13.00u.

De BOG Hotline, 178

 

VACATURE

..

 

GEZONDHEIDSTIPS VOEDINGSTIPS BIJ HET HERSTELLEN VAN CORONA

Bent u thuis aan het herstellen van het coronavirus? Dan is het belangrijk dat u voldoende calorieën en eiwitten binnenkrijgt. Onze diëtisten geven u hiervoor een aantal tips en adviezen. Ook vindt u in dit bericht enkele voedingstips bij specifieke klachten door corona.

Tijdens ziekte heeft het lichaam extra voeding (calorieën en eiwitten) nodig, zowel bij activiteit als bij rust. Het lichaam heeft dan namelijk moeite met het opnemen van voedingsstoffen. Ook wordt spierweefsel sneller afgebroken dan wanneer u gezond bent. Daarbij kan de inname van voeding juist minder zijn, bijvoorbeeld door een verminderde eetlust of andere klachten.

Bij ziekte werkt uw lichaam heel hard. Daarom heeft u op dat moment extra energie nodig. Energie omvat de calorieën die u uit voeding binnenkrijgt.
Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam. Ze zijn nodig voor het herstel van uw longen na besmetting met het coronavirus. Bovendien zijn eiwitten nodig voor het behoud en de opbouw van spieren en het afweersysteem. Eiwitten zitten vooral in vlees(vervangers), vis, gevogelte, kaas, eieren, zuivelproducten, brood en peulvruchten.
Als u weer hersteld bent, is extra energie en eiwit niet meer nodig. U kunt dan de voedingsadviezen van het Voedingscentrum opvolgen voor een gezonde voeding.

Let op: dit zijn algemene adviezen, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele diëten of allergieën.

ALGEMENE TIPS VOOR VOLDOENDE VOEDINGSINNAME
Probeer minimaal 6 eetmomenten op een dag te plannen: 3 hoofdmaaltijden + 3 tussenmaaltijden.
Probeer bij elk eetmoment een vol zuivelproduct te nemen (volle melk, volle chocomelk, volle yoghurt, volle kwark, vla). Deze producten bevatten namelijk veel eiwitten.
Kies voor hartig beleg, bijvoorbeeld vleeswaren zoals kipfilet, achterham, rosbief of volvette kaas (48+). Eventueel kunt u hartig beleg ‘uit het vuistje’ eten.
Beleg de boterham dubbel.
Varieer met het broodbeleg.
Gebruik een ruime hoeveelheid margarine of roomboter op uw boterham.
Drink 1,5 tot 2 liter per dag. Varieer in dranken.
Koffie, thee, water en light-frisdranken leveren geen energie en eiwitten. Neem ze in beperkte mate, gebruik liever zuivelproducten of sap.
Gebruik geen bouillon of heldere soep zonder vlees of vulling. Dit vult de maag, maar heeft nauwelijks voedingswaarde. Gebruik liever een gevulde soep met vlees.
Kies voor eiwit-verrijkte zuivelproducten.
Neem de tijd voor het eten en eet rustig.
TIPS BIJ SPECIFIEKE KLACHTEN VAN CORONA
Bij vermoeidheid of benauwdheid

Kook meerdere porties tegelijk en vries ze in.
Vloeibare voeding, zoals toetjes, vla en pap, zijn er in vele variaties kant-en-klaar. Bij vermoeidheid gaat vloeibaar eten soms makkelijker dan vaste voeding.
Soms smaakt niets. Probeer dan toch iets te eten. Houd voor ogen dat eten nodig is voor uw herstel of om uw conditie op peil te houden.
Verdeel het eten over de dag. Het is vaak minder vermoeiend om een klein beetje te eten, dan een uitgebreide maaltijd in één keer.
Bij misselijkheid

Niet eten kan de misselijkheid verergeren. Probeer daarom toch te eten of te drinken.
Eet kleine maaltijden, meerdere keren per dag.
Te weinig vocht vergroot een misselijk gevoel. Drink daarom voldoende: 1,5 tot 2 liter, tenzij anders voorgeschreven.
Vaak veroorzaken warme voedingsmiddelen met een sterke geur (vlees of koffie) meer problemen dan koude voeding. Vervang dan bijvoorbeeld een stukje warm vlees door wat plakjes koude vleeswaren.
Vaak wordt koud vlees beter verdragen, zoals plakjes rosbief of fricandeau. Ook eten zonder vlees is mogelijk. Neem dan kaas, ei, noten, vegetarische vleesvervangers, vis, melkproducten of peulvruchten.
Als de warme maaltijd u tegenstaat, probeer dan een broodmaaltijd.
Als u misselijk wordt van de lucht van eten, blijf dan zo mogelijk uit de keuken als er wordt gekookt.
Als u zelf kookt, gebruik dan de magnetron. Zo heeft u minder last van etensgeuren.
Bij slijmvorming
Slijm in de mond wordt nooit veroorzaakt door voeding, maar kan veroorzaakt worden door ziekte of een behandeling. Slijmvorming neemt niet toe na gebruik van melk of suikerrijke producten. Deze laten wel een plakkerig gevoel in de mond achter. Probeer het volgende:

Spoel uw mond met water.
Zure melkproducten (karnemelk en (drink)yoghurt) of een (suikervrij) zuurtje geven een minder plakkerig gevoel.
Probeer fris zure producten (augurk, komkommer, appel).
Bij diarree

Drink voldoende om het verlies van vocht aan te vullen.
Gebruik kleine maaltijden verspreid over de dag, om het maagdarmkanaal zo min mogelijk te prikkelen.
Beperk de inname van lactose (=melksuiker). Kies liever voor zure melkproducten als yoghurt en kwark, in plaats van zoete melkproducten als chocolademelk en vla. Drinkvoeding bevat nauwelijks lactose dus dit hoeft niet beperkt te worden.

 

DIENSTEN EN INSTELLINGEN
Onder de dienstverlenende afdelingen van het Ministerie van Volksgezondheid vallen oa:

De Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen

INSPECTIE VERPLEGENDE EN VERZORGENDE BEROEPEN

Geschiedenis IVV en huidige situatie
Procedure m.b.t. de registratie van buitenlandse diploma’s
Criteria thuis- en woonzorg

De Geneeskundige Commissie

Hoe gaat de Commissie te werk?
Keuringen en Examen

 

Meest gestelde vragen Corona(Covid-19)

Voor nadere updates omtrent het Coronavirus(Covid-19) in Suriname, bezoekt u de website: www.covid-19.sr

Vanaf nu kunt u uw kind van 12 t/m 17 jaar ook beschermen tegen de gevolgen van Covid 19

 

 

 

MINSTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
Henck Arronstraat # 64
Centrale 410441 / Sec. Minister 474941 / Sec. Directeur 477601
410702
secretariaat.minister @health.gov.sr / secretariaat.directeur @health.gov.sr

 

Registratie Formulier Baby voeding
Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen
Vereist
1.Naam en voornaam van het kind ?
Voer uw antwoord in
2.Geboorte datum Kind.
Geef de datum op (d-M-yyyy)
3.Geslacht ?
Man.
Vrouw
4.Is uw kind verzekerd ?
Ja
Nee
5.Waar is het kind verzekerd ?
BAZO
SZF
PZS
AZPAS
6.Status kind. Aanvinken wat van toepassing is.
Wettig.
Onwettig.
Erkend.
Weeskind.
Pleegkind.
7.Aantal kind/kinderen ? (Niet ouder dan 15 maanden)
Voer uw antwoord in
8.Uw kind is ingeschreven bij RGD poli ?
GC Geyersvlijt
GC Limesgracht
Parwani
Uitvlucht
Welgelegen
Sophia’s Lust.
Koewarsan
Santodorp
Domburg
GC Lelydorp
GC Onverwacht
GC Meerzorg
Wonoredjo
Kampong Baru
Coronie
GC Vane Pettenpolder
9.Indien Mediche Zending poli,graag uw resort hieronder aangeven.
Voer uw antwoord in
10.Naam en voornaam moeder ?
Voer uw antwoord in
11.Leeftijd moeder ?
Voer uw antwoord in
12.Adres?
Voer uw antwoord in
13.District ?
Voer uw antwoord in
14.Naam en voornaam vader ?
Voer uw antwoord in
15.Leeftijd vader ?
Voer uw antwoord in
16.District ?
Voer uw antwoord in
17.ID vader ?
Voer uw antwoord in
18.ID moeder ?
Voer uw antwoord in
19.Werkende moeder ?
Ja.
Nee.
20.Beroep/Werkgever ?
Voer uw antwoord in
21.Werkende vader ?
Ja.
Nee.
22.Beroep/Werkgever ?
Voer uw antwoord in
23.Bruto salaris moeder ?
Voer uw antwoord in
24.Bruto salaris vader ?
Voer uw antwoord in
25.Maakt u gebruik van een huurhuis ?
Ja.
Nee.
26.Indien ja, wat is dan het huur bedrag ?
Voer uw antwoord in
27.Ontvangt u financiële bijstand ?
Ja.
Nee.
28.Soort baby voeding ?
Nutrilon
Lactogeen
Soya
29.Contact Nummer : Mobiel/Huis telefoon

Voer uw antwoord in

U kunt een exemplaar van uw antwoord na verzenden afdrukken
Geef nooit uw wachtwoord.

 

Misbruik melden

Welke overtreding wilt u melden?
Phishing
Inbreuk op auteursrecht
Overige
Opmerkingen
Geef extra informatie op over het misbruik of het aanstootgevende gedrag dat u wilt rapporteren.

Mogelijk gemaakt met Microsoft Forms | De eigenaar van dit formulier heeft geen privacyverklaring verstrekt over hoe hij uw reactiegegevens zal gebruiken. Geef geen persoonlijke of gevoelige informatie.

 

 

 

Deze inhoud wordt gemaakt door de eigenaar van het formulier. De gegevens die u indient, worden naar de eigenaar van het formulier verzonden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van haar klanten, inclusief die van de eigenaar van dit formulier. Geef nooit uw wachtwoord.
Mogelijk gemaakt met Microsoft Forms | De eigenaar van dit formulier heeft geen privacyverklaring verstrekt over hoe hij uw reactiegegevens zal gebruiken. Geef geen persoonlijke of gevoelige informatie. |

 

Gebruiksvoorwaarden

Gerelateerde Instellingen
Malaria programma
Dienst Dermatologie
Regionale Gezondheids Dienst
Stichting Staatsziekenfonds
BOG Suriname