Regionale Ontwikkeling Sport

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING EN SPORT

Welkom op de website van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij zullen u op gepaste wijze van informatie voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het ministerie. U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

 

 

Minister Gracia Emanuel

Ministerie Regionale Ontwikkeling & Sport

Directeur Maverick Boejoekoe BSc.

Directoraat Regionale Ontwikkeling

Directeur Joraisa Pokie BSc.

Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland

Directeur Hermien Pavion BSc.

Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland

Directeur Nielton Grootfaam

Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen


Directeur Gordon Tjouw Ngie Touw

Directoraat Sport

 

 

 

 

Suriname.

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING
OVER REGIONALE ONTWIKKELING
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling bestaat uit 4(vier) Directoraten en 12 (Twaalf) onderdirectoraten. De Directoraten zijn:

1. Regionale Ontwikkeling;
2. Agrarische Ontwikkeling Binnenland;
3. Duurzame Ontwikkeling Inheemsen;
4.Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland;
5. Sport.

 

Voor het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING worden de bijzondere taken als volgt omschreven:

De zorg voor:

het regionaal bestuur;
de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid;
een geïntegreerd overheidshandelen, gericht op regionale ontwikkeling en verbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de districten en op de wederopbouw van het binnenland;
een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten, ter behartiging van gemeenschappelijke belangen;
het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van inspraakbevordering in de besluitvorming op het niveau van ressorten en districten;
het onderhouden van de relaties van de centrale overheid met dignitarissen en bewoners van het binnenland;
het toezicht op het beheer van de staatslogeergebouwen;
de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo;
alle secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo;
de markten in geheel Suriname.
het ondersteunen van de agrarische ontiwkkeling in het binnenland.
Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.

HISTORIE
Bij de vorming eind 1969 van het kabinet onder leiding van Jules Sedney werd besloten tot het creëren van een nieuw ministerie: Districtsbestuur en Decentralisatie. Deze kreeg taken die tot dan voor een deel onder Binnenlandse Zaken en voor een ander deel onder Openbare Werken vielen. Al spoedig werd het weer onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken/Justitie. In 1986 werd het ministerie van Binnenlandse Zaken hernoemd tot ministerie van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Volksmobilisatie. In 1988 werd het onderdeel Districtsbestuur onder de naam Regionale Ontwikkeling weer een eigen ministerie.

 

VISIE EN MISIE

Visie
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling faciliteert duurzame regionale ontwikkeling in samenwerking met de lokale overheden en het traditioneel gezag op basis van wetgeving, beleidsontwikkeling, taakcoördinatie en optimale burgerparticipatie

Missie
Het ministerie zal vooropgestelde doelen bereiken door:
* centraal gedragen Human Resource beleidstoepassingen;
* goed partnerschap met de overige centrale overheidsorganen, regionale organen, het traditioneel gezag en de andere bestuursvormen;
* transparante communicatie, effectieve organisatiestructuren en procedures ontwikkelen;
* doen goedkeuren van relevante wetgeving ter bevordering van duurzame welvaart in de districten.

 

DIRECTORATEN EN STICHTINGEN
Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is onderverdeeld in vier directoraten en drie stichtingen.
Directoraten:
1. Regionale Ontwikkeling:

Is belast met regionaal bestuur, decentralisatie en de ontwikkeling van het binnenland. Het directoraat is onderverdeeld in 3(drie) onderdirectoraten en de commissariaten van de respectieve districten vallen onder dagelijkse leiding van de directeur van Regionale Ontwikkeling.

2. Agrarische Ontwikkeling Binnenland:

Is belast met ontwikkelen en bevorderen van de agrarische sector in het Binnenland. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Agrarische Ontwikkeling Binnenland.

3. Duurzame Ontwikkeling Inheemsen:

Is belast met het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, en de capaciteitsversterking van de Inheemse Gemeenschappen in Suriname. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen.

4.Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland:

Is belast met het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden en de capaciteitsversterking van de Afro-Surinamers die in stam verband leven in Suriname. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Duurzame ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland.

Stichtingen
1. Radio Boskopu

Radio Boskopu is een zender die opgericht is, op meerdere plaatsen in Suriname, in 1986 onder meer door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Tegenwoordig zendt het vanuit Paramaribo programma’s met informatie vanuit de ministeries, waaronder de vergadering van het Nationale Assemblee en interviews met ministers, ter educatie van de luisteraars.

2. Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB)

Stichting FOB is een semi-overheids stichting resorterende onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het doel van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan het wegwerken van de social-economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd.

3. Stichting Njun Combe (SNC)

De stichting heeft als doel het cultureel centrum ten behoeve van Afro-Surinamers van het binnenland en Inheemsen te beheren en de bevordering daarvan. Voordat SNC tot overheidsstichting was verzelfstandigd, werd deze gebruikt als doorgaanshuis voor Afro-Surinamers en Inheemsen.

 

DIENSTEN
DIENSTEN EN TAKEN
De diensten die door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling worden geleverd vallen onder de afdelingen:

Begrotings en Financiële zaken
Bouwkundige Afdeling
Civiel Technische Afdeling
Districtsinkomsten en Uitgaven
Interne controle
Juridische Zaken
Regionale Organen en Wetgeving
Waterschappen

Ad 1 Begrotings en Financiële zaken
De werkzaamheden van de afdeling BFZ zijn:

De zorg voor het algemeen financieel beheer van het ministerie
De behandeling van comptabele en financiële zaken in het algemeen

Ad 2 Bouwkundige Afdeling
De afdeling heeft de zorg voor het verbeteren van alle bouwkundige werken in het binnenland en de districten m.u.v. Paramaribo.
De bouwkundige werken zijn o.a.:

Timmeren
Metselen
Schilderen
Sanitair
Bankwerken (Constructie)
Electra

Ad 3 Civiel Technische Afdeling
De afdeling heeft de zorg voor alle secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo.

Ad 4 Districtsinkomsten en Uitgaven
De afdeling Districtsinkomsten en – uitgaven (DIU) is in het leven is geroepen om in het decentralisatieproces de districten te ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit dit proces.

Ad 5 Interne Controle
De controlerende taak van de afdeling Interne Controle voor wat de kredietbewaking betreft is komen weg te vallen vanwege de introductie van het BUCS systeem door het Ministerie van Financiën, waarbij er slechts krediet opening wordt verleend aan het Ministerie als het rechtmatig is.

Ad 6 Juridische Zaken
De afdeling houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden:

Het begeleiden van het proces van aanbesteding, screenen, aanbrengen van correkties tot het leiden van de aanbesteding en formuleren van een gunningsadvies;
het schrijven van (juridische) brieven;
het geven van specifiek juridisch advies aan de departementsleiding met betrekking tot een bepaald beleidsgebied
het verzamelen van relevante informatie, het adviseren en monitoren van rechtszaken aanhangig gemaakt door derden;
het adviseren van de leiding betreffende het tuchtrecht binnen de ambtenarij;
het opmaken van overeenkomsten (zoals aannemingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten, huurovereenkomsten, beheersovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten etc);
het conciëperen van oragstukken, raadsvoorstellen en ministeriele beschikkingen;
het bijwonen van aanbestedingen het ministerie regarderende (betreffende bouwkundige- en civieltechnische werken, het schoonmaken en schoonhouden van gebouwen en markten alsook het bewaken en beveiligen van markten en gebouwen);
het verrichten van alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden

Ad 7 Regionale Organen en Wetgeving
1. Het adviseren van de departementsleiding met betrekking tot juridische
zaken, management, interbestuurlijke betrekkingen, in het bijzonder
complementair bestuur en geïntegreerd overheidshandelen;
2. Het becommentariëren van rapporten c.q. nota’s van het ministerie, de
Project Implementatie Unit van het Decentralization and Local Government
Strengthening Program van het Ministerie (DLGP) en consultants
gevraagd/ongevraagd;

Ad 8 Waterschappen
De afdeling Waterschappen is belast met voorbereidende werkzaamheden ter instelling van waterschappen in de respectieve districten.
Waterschappen zijn decentrale openbare lichamen. Het doel van een waterschap is de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Ten einde hun waterstaatkundige taken te kunnen vervullen, beschikken ze over publiekrechtelijke bevoegdheden.

 

CONTACT
Van Rooseveltkade no. 2
471241
secr.minister@regionaldevelopment.gov.sr