Ministerie van NH

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

Drs. David Abiamofo
Minister

Drs. Thelma Douglas-Pinas

Directeur Algemeen Beheer / Wnd. Directeur Energie

 

Drs. Gonda Asadang

Directeur Water

Preciosa Simons M.Sc.

Directeur Mijnbouw

 

REINA ORMSKIRK MPA
ONDERDIRECTEUR WATER

 

 

ANGELA MONORATH M.SC.
ONDERDIRECTEUR MIJNBOUW

 

JANE NIJDA
WAARNEMEND ONDERDIRECTEUR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

 

 

 

 

 

Suriname.

 

 

OVER MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het Ministerie is om zoveel mogelijk middelen te genereren voor ‘s Landskas op het gebied van de Mijnbouwsector, terwijl de samenleving voor haar sociaaleconomische ontwikkeling moet kunnen beschikken over voldoende water en elektriciteit.

 

Uit de doelstelling komt duidelijk naar voren dat het Ministerie er opgericht is om zoveel mogelijk:

Nutsvoorzieningen te brengen naar de samenleving toe
Financiële middelen te genereren en industriële activiteiten te stimuleren in de Mijnbouwsector
De taken van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn vastgelegd in het Staatsbesluit 1991 no. 58 zoals gewijzigd bij Staatsbesluit 2002 no. 16

Vanaf 6 September 2005 is er bij Staatsbesluit 2005 no. 94 een wijziging opgetreden in de verdeling van taken. Een aantal taken, waaronder grond- en bosbeheer van het Ministerie, is overgeheveld naar een nieuw ingesteld Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Dit heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dan verantwoordelijk is voor de zorg, het beheer en de ontwikkeling van de in Suriname aanwezige hulpbronnen Energie, Mijnbouw en Water.

 

Afgeleid van het Staatsbesluit kunnen de volgende bijzondere taken voor het Ministerie als volgt worden omschreven:

Een nationaal beleid met betrekking tot de energie en natuurlijke hulpbronnen, het bosbeleid uitgezonderd;
De inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van delfstoffen, de natuurlijke hulpbron water, de voor energie benodigde natuurlijke hulpbronnen;
Het waterbeheer, waar nodig in interdepartementaal verband;
De drinkwatervoorziening;
De energievoorziening;
De controle op de naleving van de regels en voorschriften met betrekking tot het waterbeheer, de delfstoffen, de opwekking, het transport en de distributie van energie;
Uitgaande van de bijzondere taken in het Staatsbesluit kunnen specifieke taken per sector als volgt worden omschreven:

Energie:
Continu beschikbaar hebben van betaalbare betrouwbare elektrische energie voor de totale bevolking en voor de geprojecteerde economische groei.
Het Ministerie van NH heeft de volgende instituten als werk arm om hiervoor zorg te dragen:
De Energie Bedrijven Suriname N.V. (E.B.S.) draagt zorg voor de elektriciteitsvoorziening in de urbane en semi urbane gebieden,
De Dienst Elektriciteit Voorziening (D.E.V.) overgeplaatst naar N.H. draagt zorg voor de elektriciteitsvoorziening in het binnenland.
Staatsolie Power Company Suriname (S.P.C.S.). Met de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale van 28 Mw. kan Staatsolie Maatschappij N.V. thermische energie opwekken.

Water:
Het veiligstellen en garanderen van voldoende drinkwater van betrouwbare kwaliteit voor de Surinaamse bevolking tegen betaalbare prijzen.
De volgende instituten dragen zorg voor de watervoorziening:
De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (S.W.M) draagt samen met de Dienst Watervoorziening (D.W.V.) voor de watervoorziening in de urbane- en semi urbane gebieden en het binnenland.

Mijnbouw:
Het duurzaam ontwikkelen van de minerale sector op zodanige wijze, dat daaruit optimaal opbrengsten voor de Staat worden verkregen, waarbij de toegevoegde waarde van Suriname stijgt.
Instituten die een belangrijke rol vervullen binnen de mijnbouwsector zijn:
De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (G.M.D.). Deze dienst is verantwoordelijk voor het stimuleren van de mijnbouw in zijn algemeenheid.
Het Bauxiet instituut Suriname heeft als taak om data die betrekking hebben op het gebeuren in en rondom de bauxietindustrie op nationaal en internationaal gebied te verzamelen, verwerken en te analyseren.
Grasshopper Aluminium Company (Grassalco N.V.). Het duurzaam ontwikkelen van het mineralen potentieel in Suriname met uitzondering van koolwaterstoffen, waar mogelijk deze ter hand te nemen en of in joint-venture verband te opereren tot welzijn en welvaart op zowel economische, sociaal als maatschappelijk vlak voor de Surinaamse Natie.

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een staatsbedrijf, met de volgende missies:

De exploratie en exploitatie van aardolievoorkomens in Suriname, de verwerking en verkoop van aardolie en aardolieproducten voor zowel de nationale- als de internationale markt.

De bevordering van de participatie van derden om aan het werk van Staatsolie bij te dragen. Dit moet leiden tot verhoging van de Staatsinkomsten.
Duurzame ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van technologie en management, waarbij aandacht zal worden besteed aan gezondheid, veiligheid en milieu.

 

VISIE
De visie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is om een leidende rol te blijven vervullen in de duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen teneinde een significante bijdrage te leveren aan welzijn en welvaart van onze natie.

 

MISSIE

 

TAKEN
De taken van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn vastgelegd in het Staatsbesluit 1991 no. 58 zoals gewijzigd bij Staatsbesluit 2002 no. 16

Vanaf 6 September 2005 is er bij Staatsbesluit 2005 no. 94 een wijziging opgetreden in de verdeling van taken. Een aantal taken, waaronder grond- en bosbeheer van het Ministerie, is overgeheveld naar een nieuw ingesteld Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).
Dit heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dan verantwoordelijk is voor de zorg, het beheer en de ontwikkeling van de in Suriname aanwezige hulpbronnen Energie, Mijnbouw en Water.

Afgeleid van het Staatsbesluit kunnen de volgende bijzondere taken voor het Ministerie als volgt worden omschreven:

Een nationaal beleid met betrekking tot de energie en natuurlijke hulpbronnen, het bosbeleid uitgezonderd;
De inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van delfstoffen, de natuurlijke hulpbron water, de voor energie benodigde natuurlijke hulpbronnen;
Het waterbeheer, waar nodig in interdepartementaal verband;
De drinkwatervoorziening;
De energievoorziening;
De controle op de naleving van de regels en voorschriften met betrekking tot het waterbeheer, de delfstoffen, de opwekking, het transport en de distributie van energie.

 

DIRECTORATEN

DIENST ELECTRICITEITS VOORZIENING (DEV)
Deze dienst heeft als taak de ontwikkeling te brengen naar het binnenland in de vorm van energievoorziening. Hun werkgebied is verdeeld in 4 regio’s oftewel rivieren waaronder: de Marowijnerivier, de oorsprong van de Suriname- en Saramaccarivier en de Cottica.

Binnen deze dienst zijn 250 mensen belast met de totaal leveringsproces van energie aan de voorgenoemde gebieden.

De dorpen worden voorzien van stroomgeneratoren die op hun beurt weer worden gevoed met diesel.

De brandstof wort op reguliere tijden geleverd door de DEV aan de desbetreffende gebieden.

 

GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIGE DIENST (GMD)
De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is in 2019 begonnen met de transformatie naar het Delfstoffen Instituut Suriname. Volg alle ontwikkelingen via de: Project site.

Deze dienst houdt zich bezig met de geologische kartering en het vervaardigen van geologische kaarten. Zij zijn belast met de inventarisatie van de in Suriname voorkomende delfstoffen, en bieden advies aan de minister met betrekking tot mijnbouwrechten en de controle hiervan. Zij verschaffen een dienstverlening in de vorm van informatie aan derden bijv. het aanvragen van concessies en de vastgestelde afspraken waar men zich aan moet houden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn er ongeveer 350 manschappen nodig. De werkzaamheden die plaatsvinden bij de kartering en invenarisatie van de delfstoffen worden op het de GMD ondersteunt door de volgende afdelingen:

Velddienst: die belast is met het samenstellen van veldploegen. Zij zijn belast met het verzamelen van delfstoffen uit het veld.
Technische dienst: is belast met de logistieke faciliteiten voor de veldgroepen namelijk het vervoeren van de groepen.
Laboratorium: onderzoekt monsters, verzamelt uit het veld. De verzamelde data van alle bovenstaande afdelingen wordt in een werkverslag, gemaakt door een geoloog, verder verstuurt naar de afdeling tekenkamer.
Tekenkamer: deze is belast met het vervaardigen van kaarten, bijhouden van de kaartarchief en het inbinden van werkverslagen

 

DIENST WATERVOORZIENING (DWV)

 

 

CONTACT
Mr. Dr. J. C. de Mirandastraat 13-15
+597 474666 / 410160 / 477487
secretariaat.nh @gov.sr / voorl.minnh.bron @gmail.com