Financiën & Planning

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING

OVER FINANCIËN EN PLANNING
Het Ministerie van Financiën bewaakt de inkomsten en uitgaven van de staat en bestaat uit drie directoraten, namelijk het Directoraat Financiën die zorg draagt voor de betaling van de uitgaven van de Staat en het Directoraat Belastingen waar een groot deel van de inkomsten van de Staat (Overheid) binnen komen. Het derde Directoraat, Planning en Ontwikkeling financiering draagt zorg voor het plannen en werving van fondsen voor ontwikkelingsprojecten.

Het Ministerie van Financiën is dus verantwoordelijk voor het beheren van overheidsinkomsten en het betalen van overheidsuitgaven. Hierbij wordt er op toegezien dat de beschikbare financiële middelen van de Surinaamse staat, op verantwoorde en doelmatige wijze worden besteed door het staatsapparaat en de regering, die bestaat uit de President, de vicepresident en 16 ministers om zo beleid te kunnen voeren. Het Ministerie is verantwoordelijk voor het algemeen financieel, monetair en fiscaal beleid, alsook het investeringsbeleid dat weliswaar in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries word uitgestippeld. Financiën zorgt voor de inrichting en de controle op de financiële administratie van de staat. Derhalve is naleving van de financiële regels en wetgeving essentieel om een voorspelbaar, transparant en consistent economisch beleid te voeren.

ONDERWERPEN
Het Ministerie van Financiën houdt zich bezig met onder meer de volgende onderwerpen:
Staatsfinanciën als instrument tot sociaaleconomische ontwikkeling
Begrotingsbeleid
Moderne Treasury functie
Inkomstenbeleid
Schatkistpapier
Ontwikkelingsfinanciering en Planning
Medium-termijn Staatsfinanciën Raamwerk (eng: MTFF)
Suriname Spaar en Stabilisatiefonds (eng: SWF)
Wet op Beheer en Toezicht Staatshuishouding (eng: PFM law)

Beleid voor draagbare schulden (eng: DSA)
Staatsbedrijven en (meerderheids-)aandelen (eng: SOEs)Publiek-Particulier Partnership (eng: PPP)
Subsidies
Fiscale Transparantie
Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (SEITI)
Fiscale prikkels

 

 

Suriname.

MISSIE EN VISIE
Visie
Wij willen een integere bewaker van de staatskas zijn die model staat in de Caricom. Dit willen wij bereiken door een resultaatgerichte en lerende organisatie te zijn die voortdurend investeert in haar Human Capital en in het verbeteren en automatiseren van haar bedrijfsprocessen.

Missie
Het verantwoord beheren en bewaken van de financiën van de Republiek Suriname.

 

HISTORIE

Volgt tzt.

 

 

GEBOUWEN
Centrale Belastingkantoor

 

Directoraat Financien

 

Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering

 

 

Minister Armand Achaibersing

MINISTER VAN FINANCIEN

 

 

Directeur Ismael Kalaykhan

ISMAEL KALAYKHAN DIRECTEUR | DIRECTEUR ISMAEL KALAYKHAN

Directeur Iris Sandel

IRIS SANDEL DIRECTEUR | DIRECTEUR ONWIKKELINGS FINANCIERING

 

 

Directeur Dharmradj Parohi

DHARMRADJ PAROHI DIRECTEUR | WND. DIRECTEUR FINANCIËN

 

 

Onderdirecteur Sandia Khedoe-Bharos

SANDIA KHEDOE-BHAROS ONDERDIRECTEUR | ONDERDIRECTEUR FINANCIËN

 

DIRECTORATEN
Het Ministerie van Financiën is verdeeld in drie directoraten:

DIRECTORAAT FINANCIEN
Het Directoraat Financiën draagt zorg voor het algemeen beheer van alle staatsgelden en het toezicht op de juiste besteding daarvan. Hier wordt ook toezicht gehouden op de financiёle belangen van de staat bij financiële en andere instellingen, waarin de staat een financieel belang heeft.

De vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen wordt ook door dit Directoraat bewaakt. Het toezicht op de staatsbanken, alsmede het volkskredietwezen en de pandhuizen, de heffing en inning van zegelrecht en andere wettelijk geheven rechten, het postwezen, de nationale loterijen zijn allemaal taken van het ministerie van Financiën. Alle aangelegenheden betreffende de staatsbegroting en het algemeen begrotingsbeleid, alsook de rekening en verantwoording van staatsgelden behoren ook tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.

Het Directoraat Financiën draagt ook zorg voor het algemeen financieel en monetair beleid, het verzekeringswezen en de circulatie van munten en muntbiljetten. Ook de aangelegenheden van deviezen – politieke aard, het een en ander in samenwerking met het ministerie van Handel en Industrie en het toezicht op de naleving van het deviezenregiem inzake vergunningen voor invoer en uitvoer van goederen en diensten. Het aangaan van leningen, de uitgifte van schatkistbiljetten, promessen, de uitgiften van staatsgaranties alsmede de investering of herinvestering van staatsgelden zijn ook taken van dit Directoraat.

U kunt het ministerie telefonisch bereiken op 476030, 474394, 426773 en per email secmin@finance.gov.sr.

 

DIRECTORAAT BELASTINGEN
Om de overheid in staat te stellen haar voorgenomen beleid succesvol ten uitvoer te brengen, zijn er financiële middelen nodig. Deze financiële middelen moeten er ook voor zorgen dat de overheid een adequaat staatshuishouden in stand kan houden.
Een van de belangrijkste manieren om aan financiële middelen te komen, is het heffen en innen van belastingen. In Suriname worden belastingen geheven op basis van richtlijnen in de wet.
Deze zijn vervat in verschillende belastingwetten, zoals bij de Directe Belastingen:
Wet Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Wet Huurwaardebelasting 1955 en Wet Vermogensbelasting 1944, de Invorderingswet (Het Koninklijk Besluit van 3 april 1869) en het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Bij de Indirecte Belastingen zijn het onder andere de volgende wetten: Wet Tarief Invoerrechten 1996, Wet Accijns op alcoholhoudende dranken, Wet Accijns tabaksproducten, Wet Accijns op alcoholvrije dranken, Wet Accijns op bier, Wet Verbruiksbelasting en Wet op Statistiekrecht.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten en heeft tot taak de belastingen, zoals de Inkomstenbelasting te heffen en te innen zodat de belastinggelden in de staatskas terecht komen. De belastingdienst voert ook de controle uit op de naleving van de wetten.

Belastinggelden worden bestemd voor onder andere de sociale zorg, het onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur en onderhoud daarvan, kosten van de rechterlijke macht, justitie en politie, defensie, lonen van ambtenaren, enzovoorts.

De uitgaven van de overheid zijn publieke uitgaven, dat wil zeggen dat ze bestemd zijn voor zaken die de gehele gemeenschap/de burgerij ten goede komen. Om de overheid in staat te stellen al deze uitgaven te doen, zijn zowel burgers als instanties in Suriname verplicht hun bijdrage te leveren aan de staatskas door belasting te betalen.

De Belastingdienst Suriname is zich ervan bewust dat u als belastingplichtige eerder bereid zult zijn zich te onderwerpen aan de belastingplicht, als u voorzien wordt van de nodige informatie, adviezen en andere service die daarvoor nodig is.
U heeft er recht op dat de Belastingdienst op een correcte manier met u omgaat.
Bij de Belastingdienst geniet een eerlijke, rechtvaardige en objectieve behandeling van de klant (belastingplichtige) de hoogste prioriteit.

Ook hecht deze dienst grote waarde aan integriteit, een professionele aanpak, respect en een goede verstandhouding met u. Ons streven is er daarom op gericht u zo klantvriendelijk mogelijk te behandelen.
Ons motto luidt toepasselijk: ‘De Belastingdienst is een plek waar mensen met elkaar praten’.

 

DIRECTORAAT PLOF
Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering

Het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering is belast met de coördinatie van de middellange- en korte termijnplanning alsook met de werving en het beheer van fondsen die voor de uitvoering van ontwikkelingsplannen en -projecten via ontwikkelingspartners en internationale financieringsinstellingen beschikbaar zijn.

Op het Directoraat zal gewerkt worden aan het versterken van de plancapaciteit in het kader van de voorbereiding van de uitvoering van duurzame ontwikkelingsactiviteiten met participatie van staats- en niet staatsactoren in de beleidsvoering- en de planningscyclus. Hierbij wordt in beschouwing genomen de nationale ontwikkelingsplanning op lange, middellange en korte termijn op basis van het nationaal ontwikkelingsbeleid. Verder ziet het Directoraat er op toe dat de beschikbare financiële middelen effectief worden ingezet waarbij reguliere monitoring en evaluatie een belangrijk onderdeel zijn.

Het nationaal ontwikkelingsprogramma zal de leidraad zijn bij de samenwerking met de verschillende internationale en regionale financieringsinstellingen voor financiële en technische ondersteuning. Mede in dit kader zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met onder andere de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank (WB), de Caribbean Development Bank (CDB), de Agence Française de Development (AFD), de Islamic Development Bank (IsDB), de Europese Commissie (EC), het OPEC Fund for International Development (OFID), de European Investment Bank (EIB), het Kuwait Fonds en het Green Climate Fund (GCF).

 

DIENSTEN
Wilt u meer weten over de verschillende diensten die aangeboden word?

Bekijk u de list hieronder met de bijbehorende informatie die u wenst te bekijken:

SAS-HUBA
WAT IS SAS-HUBA?
SAS-HUBA staat voor Self Assessment Systeem – Hulp Bij Aangifte. Het gaat om een speciale dienst van het Directoraat der Belastingen, waarbij personen en bedrijven GRATIS geholpen worden bij het invullen van hun belastingformulieren. Deze wordt elk jaar in de maand APRIL uitgevoerd.

WAAR WORDT DE SAS-HUBA GEHOUDEN?
Om gebruik te maken van de speciale SAS-HUBA dienstverlening kunt u niet alleen terecht bij het Centraal Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat 27. U kunt hiervoor ook terecht bij:

Belastingkantoor Nickerie – Landingstraat 1
Belastingkantoor Commewijne – Tamanredjo Serie D
En in de overige districten bij de verschillende Commissariaten

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE GRATIS SAS-HUBA DIENSTVERLENING?
In alle gevallen is een ID of Paspoort en een kopie daarvan vereist

In geval van kleine zelfstandigen is daarnaast ook vereist:

Gedagtekend schrift van de balans Verlies en Winstrekening.
Specificatie van op de Brutowinst drukkende kosten
In geval van personen in loondienst is ook vereist:

loonopgave van werkgever(s) over het belastingjaar
In geval van remigranten is ook vereist:

SVB overeenkomst met jaarspecificatie over belastingjaar
In geval van restitutie aanvragen is ook vereist:

loonopgave van werkgever over betreffend belastingjaar
Overzicht van de bank t.a.v. betaalde rente en hypotheekschuld over betreffend belastingjaar
Kopie leenovereenkomst
Overzicht aftrekposten
Indien gehuwd: ook kopie ID en loonopgave van partner

www.belastingdienst.sr

Of bel op 477222 voor de Centrale van de Belastingdienst.

 

CENTRALE BETAAL DIENST
Deze dienst houdt zich bezig met het betalen en ontvangen van diverse uitgaven en ontvangsten van de
overheid. Zo, doet de Centrale betaaldienst betalingen van de overheid aan derden zoals
overheidssalarissen en reçu’s, alsook het innen van kohieren en diverse niet-belasting middelen. Denkt u
maar aan zaken als grondhuur, rij-examengelden, bouw- en werkvergunningen

Hoofkantoor van de Centrale Betaal Dienst
Adres: Jacques D. Gompersstraat 3 te Paramaribo
Tel: 453039 tst. 2689 / tst. 2616/ tst. 2600/ tst. 2686/ tst. 2619/ tst. 2514/ tst. 2689/ tst. 2691/ tst. 2692
Email: cbd.financien@finance.gov.sr / sec.cbd@finance.gov.sr

Bij de Sub betaaldiensten kan de samenleving ook terecht voor kas-betalingen voor diensten van
verschillende ministeries.
De sub betaaldiensten:
Commissariaat van Paramaribo Noord-Oost
Van Sommelsdijckstraat 2

Ministerie van Openbare Werken
Mr. Jagernath Lachmonstraat 167

Belastingdienst Nickerie
Landingstraat 1, Nieuw- Nickerie

 

PDF volgens tzt

Overheidsfinancien-Government-Finance-Statistics
Advance Release Calendar
Persberichten
Jaarrekeningen Staatsbedrijven en instanties
Herstelplan 2020-2022
Tripartiet Akkoord
IMF Statement
Suriname Debt restructuring
MOP 2022-2026

Financiëel Jaarplan 2022

 

CONTACT

S.M. Jamaludinstraat 26
+597 472610 / +597 451139
+597 476314
secmin @finance.gov.sr
secminfinp @gov.sr

 

MINISTERIE VAN FINANCIEN EN PLANNING
Correspondentieadres:
S.M Jamaludinstraat 26
Paramaribo, Suriname

Minister: Dhr. Armand Achaibersing MBA

Ministerie van Financien – Hoe bereikt u ons ?

 

Beste bezoeker,

Hieronder vindt u de adressen, telefoonnummers en indien beschikbaar de e-mail adressen van de verschillende afdelingen van het ministerie.
Wilt u echter van te voren een afspraak maken met één van onze medewerkers, kunt u het formulier hiernaast invullen.

Secretariaat Minister

Hoofd secretaresse Minister : Mw. K. Spong-Soepar
Tel : 472610 / 451139
Fax : 476314
Email Secretariaat: secmin@finance.gov.sr / secminfinp@gov.sr

 

Directoraat Financien

Waarnemend Directeur : Dhr. Mr. Dharmradj
Parohi
Adress : Jacques Gomperstraat 3
Tel : 474184
Email : secdir@finance.gov.sr

Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering

Directeur : Mw. Drs. Iris Sandel MPA
Adress : Henck Aaronstraat 36
Tel : 471108
Email : secdirof@finance.gov.sr / secdirof@yahoo.com

Directoraat Belastingen

Directeur : Dhr. Mr. Ismaël Kalaykhan
Adress : Kerkplein 12
Tel : 425430 tst 231
Email : secdirbel@finance.gov.sr

 

GEBRUIKERSGIDS / USERS GUIDE SURINAME E-GDDS
De e-GDDS-pagina op gov.sr is actief en 100% rechtstreeks toegankelijk voor de data tabellen van het Ministerie van Financiën, de Ccentrale Bank van Suriname, het Bureau voor de Staatsschuld en het Algemeen Bureau voor de Statistiek.

The e-GDDS page on gov.sr is active, and 100% accessible directly to the data tables of Ministry of Finance, Central Bank of Suriname, State Debt Management Office, and General Bureau of Statistics.

Lees meer (NL)

Read more about Suriname e-GDDS (English)

ESIA Construction and Operation OTA Building _ Draft 20 maart v1

 

E-GDDS
ENHANCED GENERAL DATA DISSEMINATION STANDARD APPLIED BY SURINAME
Welcome to the Surinamese National Summary Data Page
Data linked from this page correspond to data described in the International Monetary Fund’s DSBB. For a fuller explanation of the DSBB and the enhanced General Data Dissemination System in which Country participates, please visit the DSBB home page.

Additional information and macroeconomics reports on Suriname are available via the Macro Econ Reports Page.

 

HERSTELPLAN SURINAME
Het Herstelplan is onlangs aangeboden aan de Nationale Assemblee (DNA).

Het doel van het Herstelplan is om de economie van Suriname, die de afgelopen jaren flink verslechterd was, door middel van een pakket van maatregelen en projecten, weer op het goede spoor te krijgen.

In het Herstelplan zijn in totaal 185 maatregelen en projecten opgenomen die ertoe moeten leiden dat de financieel-economische situatie van het land weer gezond wordt. Daarvoor is de hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ingeroepen. Op 29 april 2021 was een Staff Level Agreement bereikt. Dat wil zeggen dat op technisch niveau er een overeenkomst bereikt is met het IMF. De gesprekken worden volgend maand afgerond met het bestuur van het IMF, waarna de overeenkomst definitief is.

De overeenkomst betreft een financiële ondersteuning van 690 miljoen US dollar, die in hooguit tien jaar tegen een zachte rente terugbetaald zal worden. Daarnaast wordt er ook gesproken met de IDB en de Wereldbank voor extra ondersteuning.

Klikt u op HERSTELPLAN SURINAME om het document (dd 12 mei 2021) te downloaden.

 

 

 

 

 

 

Suriname.