Diaspora

Adres: Commewijne, Suriname

Categories: ,

Description

Suriname

DIASPORA
In zijn beleid ten aanzien van de Surinaamse diaspora worden vreemdelingen van Surinaamse origine als volgt gedefinieerd door de Surinaamse regering.

Vreemdelingen van Surinaamse origine zijn :

personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder 1, 2 en 3 genoemde vreemdelingen.
De vreemdeling van Surinaamse origine dient te allen tijde in het bezit te zijn van een document waaruit dit blijkt.

Voor het thema Diaspora, navigeer via de onderwerpen.

 

 

Suriname.

VERBLIJFSVERGUNNINGEN
De behandeling van een verblijfsvergunning valt onder het Ministerie van Justitie en Politie.
De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken behandelt alle aanvragen tot verblijf en vestiging, en aanvragen tot naturalisatie. Deze afdeling doet ook de voorbereiding van uitzetting van vreemdelingen aan wie het niet is toegestaan in Suriname te verblijven.

Suriname maakt in haar vergunningenbeleid ten aanzien van verblijf onderscheid tussen personen van Surinaamse origine en personen van niet Surinaamse origine.

Zo zijn zij die van Surinaamse origine zijn vrijgesteld van MKV ( Machtiging voor Kort Verblijf).

Zij kunnen vanwege de bijzondere band met Suriname na binnenkomst binnen de termijn van legaal verblijf een aanvraag tot verblijf voor bepaalde tijd (met een maximale looptijd van 2 jaren) (documentenlijst bijlage 1) of verblijf voor onbepaalde tijd ( documentenlijst bijlage 2) indienen bij :

de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
Ministerie van Openbare Werken
mr. J. Lachmonstraat no. 166-168 te Paramaribo.

De personen die vallen onder de categorie Surinaamse origine zijn:

personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c genoemde vreemdelingen.
Welke documenten dienen te worden ingediend bij de aanvraag van een verblijfsvergunning?
Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning dienen de volgende documenten te worden overgelegd:

Een verzoekschrift, gericht aan de Minister van Justitie en Politie;
Een plakzegel van SRD 1,50;
Een kopie van de beschreven pagina’s van het paspoort;
Een bewijs van middelen van bestaan (een bewijs waaruit blijkt op welke manier de vreemdeling het inkomen zal verwerven);
Een stortingsbewijs van $150,- (EENHONDERD EN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR) of de tegenwaarde in SRD volgens de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.
Wat geldt voor de categorie die niet vrijgesteld is van een MKV ?
De categorie visumplichtige vreemdelingen die voornemens is langer dan drie (3) maanden in Suriname te verblijven dient op de Ambassade of het Consulaat van Suriname in het land van herkomst een machtiging tot kortverblijf (MKV) aan te vragen (artikel 3 Vreemdelingenwet 1991 jo artikel 12 Vreemdelingenbesluit 1995).

Doordat de aanvraag reeds in het buitenland geschiedt kan een beoordeling op een verblijfsvergunning in Suriname sneller en via een eenvoudige procedure worden afgehandeld.

De documenten die bij het aanvragen van een MKV worden ingediend zijn gelijk aan de documenten die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Wie zijn naast de personen van Surinaamse origine nog meer vrijgesteld van de MKV regeling?
Vreemdelingen afkomstig uit landen waar Suriname een visumafschaffing regeling mee heeft zijn vrijgesteld van de MKV regeling. Zij dienen zich na de binnenkomst eerst aan te melden bij de Vreemdelingendienst, waarna zij gedurende het legaal verblijf een aanvraag tot verblijf kunnen indienen bij :

de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
in het gebouw van het Ministerie van Openbare Werken
mr. J. Lachmonstraat no. 166-168 te Paramaribo.

Indien de vreemdeling voornemens is in het district Nickerie te verblijven, op het Districtscommissariaat van het district Nickerie voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. (documentenlijst bijlage 3).

Wie behoren tot de niet visumplichtige vreemdelingen?
Naast de vreemdelingen afkomstig uit landen waar Suriname een visum afschaffingsregeling mee heeft behoren de burgers uit de andere CARICOM lid landen ook tot de categorie niet visumplichtige vreemdelingen.

Welke documenten heb ik nodig voor een verlenging van verblijf?
Vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning dienen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de termijn van het verblijf een verlengingsaanvraag in te dienen bij de Loketdienst.

Bij de verlenging wordt een onderscheid gemaakt in:

Vreemdelingen van Surinaamse origine; ( documentenlijst bijlage 4)
Overige vreemdelingen. (documentenlijst bijlage 5)
Het onderscheid heeft te maken met de geprivilegieerde behandeling van vreemdelingen van Surinaamse origine.

 

PSA WET
Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

De integrale wettekst kunt u hier vinden.

Wat houdt deze wet in voor personen die vallen onder deze PSA wet.
Deze wet biedt enkele directe voordelen aan personen die vallen onder deze wet namelijk:

Heeft u een geldig PSA document dan heeft u voor de duur van 5 jaar, vanaf de datum van afgifte PSA document geen visum nodig voor Suriname. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist.
U mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden – in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
U heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.
Wat is de geldigheid van het PSA document?
Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

Wat zijn de kosten verbonden aan het PSA document?
Voor het PSA document betaalt u aan leges het volgende:

 

 1. Betreft uitgifte/verlenging

  Voor  aanvragers
  buiten Europa

  Voor aanvragers
  in Europa

  18 jaar en ouder

   jonger dan 18

  18 jaar en ouder

   jonger dan 18
  Uitgifte van het PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

  Verlenging v/h PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

  Vervanging v/e PSA document  i.v.m.   een in ongerede geraakt PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

 

Hoe kan een PSA document aangevraagd worden?
U kunt het PSA document alleen online aanvragen. De termijn van afhandeling kan ongeveer zes weken in beslag nemen.U dient het elektronisch aanvraagformulier in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die van u gevraagd worden.

Voor meer informatie en wat u allemaal nodig heeft bij de aanvraag ga naar
het Consulaat van Suriname in Amsterdam en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

TOERISTENKAART
Met ingang van 25 november 2011 heeft de regering van Suriname de Toeristenkaart ingevoerd.
Het doel van de introductie van de Toeristenkaart is het versoepelen van het reisverkeer naar Suriname voor bepaalde categorieën vreemdelingen.
De voordelen zijn o.a.: geen wachttijden voor het verkrijgen van een visum en geen lange formulieren invullen voor een visum. Daar komt bij dat een Toeristenkaart goedkoper is dan een visum.

Hoe wordt de Toeristenkaart gebruikt?
De Toeristenkaart wordt gebruikt bij een reis naar Suriname voor toeristische doeleinden.
Voor personen van Surinaamse origine geldt een maximum verblijf van 6 maanden. Vreemdelingen van niet- Surinaamse origine geldt een verblijf van maximaal 90 dagen.
Bij aankomst wordt er een verblijf van 30 dagen ( kort verblijf) afgestempeld in uw paspoort en op de Toeristenkaart door de Immigratiedienst. Voor verlenging meldt u zich aan bij de Vreemdelingendienst gevestigd aan de mr. J. Lachmonstraat no. 166-168 te Paramaribo.

Hoe kom ik aan een Toeristenkaart ?
U kunt de Toeristenkaart aanschaffen bij:

De Visumafdeling van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam, adres: De Cuserstraat 11 1081CK Amsterdam Nederland en bij andere Ambassades en Consulaten van de Republiek Suriname in andere landen
Op Schiphol bij de speciaal daarvoor bestemde balies (nummers RC167/RC168). De Toeristenkaart balies zijn te bereiken via Vertrekhal 3, ingang B of C (in de gang a/d voorzijde).
Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname.
Wat moet ik overleggen bij aanschaf van een Toeristenkaart?
Om de Toeristenkaart te kunnen kopen moet u het volgende kunnen aantonen:

Een geldig origineel paspoort dat tenminste 6 maanden geldig is bij aankomst
Een retour ticket of ticket(s) van de doorreis.
In geval u van Surinaamse origine bent extra bewijzen te weten:

Bewijs dat u van Surinaamse origine bent.
Indien u reist met minderjarige kinderen dient u deze documenten bij u te hebben.

Wat kost de Toeristenkaart ?
De Toeristenkaart kost 20 euro in Europa of 25 US$.

Wie komt in aanmerking voor een Toeristenkaart ?
Vreemdelingen van Surinaamse origine ongeacht de nationaliteit en bezitters van de nationaliteit van de volgende landen:

1.België
2.Bolivia
3.Canada
4.Chili
5.Cuba
6.Denemarken
7.Duitsland
8.Estland
9.Finland
10.Frankrijk
11.Griekenland
12.Hongarije
13.IJsland
14.Italië
15.Letland
16.Liechtenstein
17.Litouwen
18.Luxemburg

19. Malta
20. Nederland
21. Noorwegen
22. Oostenrijk
23.Panama
24. Paraguay
25. Peru
26. Portugal
27.Singapore
28. Slovenië
29. Slowakije
30. Spanje
31. Tsjechië
32. Uruguay
33. Venezuela
34. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
35. Verenigde Staten van Amerika
36. Zweden
37. Zwitserland

 

WERKVERGUNNINGEN
Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?
Elke werkgever die een arbeidskracht met een andere nationaliteit dan de Surinaamse (een vreemdeling) in dienst wilt nemen dient in het bezit te zijn van een werkvergunning.

Welke instantie geeft een werkvergunning af?
Een werkvergunning wordt verleend door de directeur van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

Wanneer is er geen werkvergunning nodig?
Een werkgever heeft geen werkvergunning nodig indien het de volgende categorieën betreft: Vreemdeling gehuwd met een Surinamer/Surinaamse; Remigrant van Surinaamse origine; Vreemdeling met de status van vluchteling; Vreemdeling die als landsdienaar tewerk gesteld zal worden; Vreemdeling met de status van Caricom bekwame burger.

Wie doet de aanvraag voor een werkvergunning?
Het aanvragen van een werkvergunning is een verantwoordelijkheid van de werkgever.
De vreemdeling ondersteunt de aanvraag, door deze mede te ondertekenen.

Waar vraagt de werkgever een werkvergunning aan?
De aanvraag voor een werkvergunning wordt gedaan bij het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, afdeling Werkvergunning Vreemdelingen.

Hoe vraagt de werkgever een werkvergunning aan?
De aanvraag doet u door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend werkvergunningaanvraagformulier en het indienen van aanvullende documenten.

Waar is het aanvraagformulier voor een werkvergunning te verkrijgen?
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de afdeling ‘Werkvergunning Vreemdelingen’ via de website www.gov.sr/ministerie-van-atm.aspx

Welke aanvullende documenten heb ik nodig bij het aanvragen van een werkvergunning?
Naast een volledig ingevuld en door de werkgever en vreemdeling ondertekend werkvergunningaanvraagformulier dienen de volgende documenten ingediend te worden:

Eén pasfoto van de vreemdeling;
Een bewijs van storting van de heffing voor de aanvraag van een werkvergunning zijnde – USD 300.- (of de tegenwaarde in Surinaamse dollars) per aanvraag bedraagt als het een tewerkstelling van een vreemdeling in een bedrijf dat zich bezighoudt met goudwinning in het binnenland betreft en SRD 75,- per aanvraag, in alle andere gevallen.
Een kopie van de geldige verblijfsvergunning van de vreemdeling of het bewijs van de aanvraag van een verblijfsvergunning (het VZ-strookje) afgegeven door het ministerie van Justitie en Politie (afdeling Vreemdelingenzaken); ( inclusief het origineel ter inzage)
Een kopie van het paspoort van de vreemdeling; ( inclusief het origineel ter inzage)
Een verklaring van de werkgever waarin wordt aangegeven:
de openingstijden van het bedrijf, de werktijden van de vreemdeling, de (deel)taken van de vreemdeling en waarom hij de werkzaamheden (waarop de aanvraag betrekking heeft) juist door een vreemdeling (en geen Surinamer) dient te laten verrichten;

Documenten waaruit nagetrokken kan worden dat het bedrijf legaal opereert (o.a.bedrijfsvergunning, uittreksel KKF, statuten etc.).
Welke documenten zijn er nodig ten aanzien van de vereisten van de vreemdeling voor het uitoefenen van de functie?
Voor het kunnen aantonen dat de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van de fucntie zijn kopieën van documenten nodig waaruit blijkt dat de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor de functie/het beroep (b.v. behaalde diploma’s en certificaten van de vreemdeling. Deze dienen in de Nederlandse of Engelse taal te zijn. Naar het Nederlands of Engels vertaalde diploma’s en certificaten dienen gelegaliseerd te zijn).

Waar wordt de heffing van USD 300,- voor een werkvergunning gestort?
De heffing van USD 300.– dient te worden gestort bij de Centrale Bank van Suriname op rek. No.: 324524 indien storting in USD plaatstvindt en rek.No.: 324525 indien de storting in SRD plaats vindt.

Wat komt er op het stortingsbewijs van USD 300,- te staan?
Op het stortingsbewijs dient vermeld te staan de omschrijving ‘Werkvergunning vreemdelingen Goudsector’ en de juiste naam van de werkgever en de vreemdeling.

Waar wordt de heffing van SRD 75,- voor een werkvergunning gestort?
De heffing van SRD 75,- dient te worden gestort bij de afdeling Begroting en Financiële Zaken van het Ministerie van ATM.

Wat komt er op het stortingsbewijs van SRD 75,-te staan?
Op het stortingsbewijs dient vermeld te staan de omschrijving ‘ Werkvergunning vreemdelingen’ en de juiste naam van de werkgever en de vreemdeling.

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?
Binnen 30 dagen na indiening wordt er een besluit genomen ten aanzien van het al dan niet goedkeuren van de aanvraag. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen kan de behandeling van de aanvraag met nog eens 30 dagen worden verlengd.

Waarop wordt er gelet bij de beoordeling van een aanvraag werkvergunning?
Bij de beoordeling van de werkvergunningaanvraag wordt gelet op:

De beschikbaarheid van Surinaamse arbeidskrachten voor de invulling van de functie/ uitoefening van het beroep waarop de werkvergunningaanvraag betrekking heeft; De duur van het verblijf/de vestiging van de vreemdeling in Suriname;

de mate van inburgering van de vreemdeling in Suriname; de mate waarin de vreemdeling voldoet aan de vereisten voor de invulling van de functie waarop de werkvergunning aanvraag betrekking heeft.

Wat kunt u doen als de aanvraag voor een werkvergunning niet wordt gehonoreerd?
In geval de aanvraag voor een werkvergunning niet wordt gehonoreerd hebben de werkgever en de vreemdeling de mogelijkheid om binnen 30 dagen na in kennis te zijn gesteld van het besluit van de directeur van Arbeid, hiertegen in beroep te gaan bij de minister van Arbeid.

Contactgegevens relevante instanties
Ministerie van Arbeid
Afdeling Werkvergunning Vreemdelingen
Adres: Wagenwegstraat no. 47
Telefoon: 472920 en 475241 tst 229, 270, 271 en 272

Afdeling Begroting en Financiële Zaken
Wagenwegstraat n.47A
Telefoon 471126 en 475241 tst 235

Ministerie van Justitie en Politie
Afdeling Vreemdelingen Zaken
Adres: Mr. Jagernath Lachmanstraat 167
Telefoon: 532109 en 532123

Centrale Bank van Suriname
Adres: Waterkant 20
Telefoon: 473731 en 474788

 

AMBASSADES EN CONSULATEN

Overzicht van de buitenlandse vertegenwoordigingen.

 

Europa

 

Adres Tel/Fax E-mail/website
Consulaat Generaal
Amsterdam
Nederland 
De Cuserstraat 11, 1081 CK

Amsterdam, Nederland

0031-20-6426137

0031-20-5481713 /

0031-20-6465311

consul.netherlands@gov.sr

 

Consulaat Suriname

Ambassade
Den Haag
Nederland
Alexander Gogelweg 2

2517 JH Den Haag

0031-70-3650844 /
0031-70-3617445
ambassade.suriname@wxs.nl
Ambassade
BrusselBelgië

 

Franklin Rooseveltlaan 200

Avenue Louise 379 box 20

1050 Brussel – België

0032-2-6401172 /

0032-2-6463962

sur.amb.bru@online.be
Ambassade

Parijs
Frankrijk

94 Rue du Ranelagh

75016, Paris

0033-145-259-9279

0033-145-259-9280

0033-145-259-300 /

0033-156-437-696

amb.frankrijk@foreignaffairs.gov.sr

consulaire@ambassadesurinamefr.org

info@ambassadesurinamefr.org

Zuid- Amerika

 

Adres Tel/Fax E-mail/website
Consulaat Generaal

Cayenne – Frans Guyana

 

3, Avenue Leopold Heder,

97300, Cayenne, Frans Guyana

00594-594-282160 /

00594-594-317645

cg-sme-cay@wanadoo.fr
Dependance
Saint Laurent
Frans Guyana 
26a rue Justin Catayee

Angle rue Tourtet et J. Catayee

Parcelle AE 154

Saint Laurent du Maroni

00594-594-344968
Ambassade Brasilia,

Brazilië

SHIS QI 9, Conjunto 8, Casa 24

CEP 71625-080, Lago Sul

005561-32483595

005561-32486706

005561-32642831/

005561-32483791

005561-32482823

surinameemb@terra.com.br
Consulaat

Belem

Brazilië

Avenida Governador

José Malcher nº 108

Bairro: Nazaré

Cidade: Belém

Estado: Pará

Brazilië

CEP.: 66.035-065

005591-3351-3425

005591-3241-0654 /

005591-3351-3424

005591-3242-6900

cons.belem@foreignaffairs.gov.sr

 

Ambassade
CaracasVenezuela
4ª Avenida de Altamira

entre 7ª y 8ª Transversal

Quinta # 41

Altamira, Caracas-Venezuela

 

0058-212-2612724

0058-212-2633428

0058-212-2638094

0058-212-2634366 /

0058-212-2639006

0058-212-2631554

0058-212-2612095

embsur1@hotmail.com

 

embsur2@cantv.net

 

Ambassade

Georgetown

Guyana

54 New Garden & Anirastreet

Queenstown, Georgetown

Guyana

0059222-67844

0059222-52846

0059222-52631 /

0059222-50759

amb.guyana@foreignaffairs.gov.sr
Consulaat Generaal

Willemstad
Curacao

Kaya Jacob Posner 11, Expo

Center, Zeelandia, Unit 108

Willemstad , Curacao

005999-4650099 /

005999-4618455

cons.willemstad@foreignaffairs.gov.sr
Ambassade
Port of SpainTrinidad Tobago
11 Maraval Road, 5th Floor,

Tatil Building, Port of Spain

001-868-6280704

001-868-6280089

001-868-6283402 /

001-868-6280086

surinameembassy@tstt.net.tt
Ambassade

Havana
Cuba

3ra Avenida, entre 76 y 78,

Edificio Beijing, Oficina 220,

Miramar – Playa,

La Habana, Cuba

00537-207-9561

00537-207-9559

00537-207-9563 /

00537-207-9561

ambsurfinad@mtc.co.cu

secembsur@mtc.co.cu

amb.cuba@foreignaffairs.gov.sr

Consulaat Generaal

Port- au Prince

Haiti

Consulate General of the

Republic of Suriname

# 71, Route de Delmas,

Complexe Lafayette

Port au Prince

00509-2818-1000

00509-2818-2000

cons.haiti@foreignaffairs.gov.sr
Noord Amerika Adres Tel/Fax E-mail/website
Consulaat Generaal

Miami – USA

6303 Blue Lagoon Drive

Sutie 325,

Miami, Florida 33126

001-305-2654655

001-305-2654918

001-305-2654923

001-305-2654941 /

001-305-2654599

surcgmia@bellsouth.net

cons.miami@foreignaffairs.gov.sr

www.scgmia.com

Ambassade Washington 4301 Connecticut Ave, N.W.

Suite 460

Washington, D.C. 20008

001-202-244-7590

7591/7592/74888 /

001-202-244-5878

embsuriname@surembwsh.org

amb.vs@foreignaffairs.gov.sr

 

Permanente Vertegenwoordiging OAS

Washington-

USA

 

3400 International Drive, N.W

Suite 4 L

Washington, D.C. 20008,USA

202-629-4302

202-629-4401

202-629-4392 /

202-629-4769

pm.oas@foreignaffairs.gov.sr

pm.oassuriname@yahoo.com

Permanente Vertegenwoordiging
VNNew- York
USA
866 United Nations Plaza ,

Suite 320,

New York, NY 10017

001-212-826-0660-

0661- 0662 /

001-212-980-7029

pm.vn@foreignaffairs.gov.sr

suriname@un.int

Azië Adres Tel/Fax E-mail/website
Ambassade
BeijingChina
2-2-22 Diplomatic Compound

Office, Jianguomenwai Dajie,

Beijing 100600

00861-06532-2939

00861-06532-2938 /

00861-0653-22941

amb.china@foreignaffairs.gov.sr

sranan@163.com

Ambassade

New Dehli

India

 

A-15/27, Ground Floor

Vasant Vihar

New Delhi-110 057

009111-26888453

009111-26888454 /

009111-26888450

amb.india@foreignaffairs.gov.sr
Ambassade

Jakarta
Indonesië

JL. Dharmawangsa VIII, no. 16

Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan

Postal Code 12160

0062-21-29428523

0062-21-29428524

0062-21-29428525 /

0062-21-29428526

EmbSurinameJakarta@gmail.com
Afrika Adres Tel/Fax E-mail/website
Ambassade

Pretoria

Zuid- Afrika

No. 97 21st Street

Menlo Park 0081

P O Box 149, Groenkloof 0027

Pretoria, South Africa

Republic of South Africa

002712-3467624 /

002712-3460802

embsur@lantic.net

amb.zuidafrika@foreignaffairs.gov.sr