Binnenlandse Zaken

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Als centrale dienstverlener binnen de Overheid en de Surinaamse samenleving is het Ministerie van Binnenlandse Zaken medeverantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de publieke sector. In deze tijd van globalisatie is het meer dan ooit noodzakelijk alles in het werk te stellen om de beleidsdoelen te realiseren om mee te kunnen gaan met de internationale gemeenschap. Het is daarom ook noodzakelijk, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken innovatief en creatief haar beleid uitstippelt om niet achter te geraken met de ontwikkelingen in de wereld. In een ‘ nutshell ‘ zijn de verantwoordelijkheden van het Ministerie het volgende:

het zorgen voor een kwalitatieve burgeradministratie en bevolkingsboekhouding;
in samenwerking met de overige Ministeries en instanties het ontwikkelen, implementeren en bewaken van het Human Resource Management beleid van de Overheid;
het beheren en beschikbaar stellen van overheidsarchieven als deel van het (ambtelijk) cultureel erfgoed;
het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid;
als hoofdorganisator van volksraadpleging en verkiezingen het toezien op transparante processen en procedures;
het bijdragen aan het geestelijk welzijn van de bevolking door middel van het faciliteren van religieuze organisaties.
Historische foto van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (dit was vroeger het woonhuis van Suzanne du Plessis)

 

De rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken binnen de overheid en de Surinaamse samenleving is een waarbij het de “core” van de dienstverlening vormt. Het gaat voornamelijk om de efficiënte en de effectiviteit binnen de publieke sector te garanderen. Deskundigheid en motivatie zijn essentiële begrippen binnen het Ministerie om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de globaliserende wereld waarin wij tegenwoordig leven is het van eminent belang erop toe te zien dat de principes als de ‘ rule of law ‘, good governance ‘ en in het bijzonder de principes van de democratie. De onderlinge controle die Staten naar elkaar toe uitoefenen moet niet onderschat worden en het is juist daarom cruciaal voor de Staat Suriname om erop toe te zien dat de principes gewaarborgd en nageleefd worden.

De opkomst van de mensenrechten in de wereld dwingt ons allen om respectvol met elkaar om te gaan en elkaar zoveel mogelijk bij te staan om de minimale levensstandaarden te garanderen waarop wij allen recht hebben.

Het is de taak van dit Ministerie om, op grond van het vorenstaande, beleid te maken dat erop gericht is de burgers zoveel mogelijk bij te staan en de centrale rol die het inneemt als dienstverlener binnen de publieke sector te vervullen.

 

Suriname.

HISTORIE
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BiZa) van Suriname is een overheidsinstelling die belast is met binnenlandse aangelegenheden en bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is per Landsbesluit van 3 augustus 1951 ingesteld. Dit Landsbesluit betreft Indeling van Departementen van Algemeen Bestuur, waarvan Biza één van de 10 departementen was. De taken van het ministerie werden in 1991 door De Nationale Assemblée vastgesteld en kende daarna nog enkele aanpassingen. Enkele van de verantwoordelijkheidsgebieden zijn het administratiefrechtelijke verkeer, overheidspersoneelsbeleid, burgerlijke stand, verkiezingen, legitimatiebewijzen en emancipatie. Ook neemt het resterende taken op zich die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van andere ministeries.

Tientallen ministers en directeuren hebben de scepter gezwaaid over het ministerie. Mr. F.L. Leeflang heeft dit departement vijf opeenvolgende termijnen als minister geleid. Elfriede Alexander-Vanenburg en Mr. Urmila Joella-Sewnundun hebben als vrouwelijke ministers er de scepter gezwaaid.

De geschiedenis telt verder twee onderministers en negen ministers-presidenten met Biza in hun portefeuille. De naam van het ministerie is één keer gewijzigd in het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie en één minister van Binnenlandse Zaken heeft het ambt van minister-president en president van ons land bekleed, namelijk drs. Jules Wijdenbosch.

Het huidige ministerie bestaat uit het directoraat Binnenlandse Zaken onder leiding van mr. Putridewi Amatsoemarto en het directoraat Algemene Zaken, waar Renuka Raghoe belast is met de waarneming. De huidige minister, Mike Noersalim MBA, heeft een transformatieproces ingezet, dat uiteindelijk moet leiden tot een totale verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

 

MISSIE EN VISIE
De missie en visie van het Min BiZa is, dat het de centrale dienstverlenende rol inneemt binnen de overheid en de Surinaamse samenleving in het effectief en efficiënt doen functioneren van de publieke sector. Deze dienstverlenende rol vervult zij met deskundige, gemotiveerde en klantgerichte medewerkers die in goede afstemming en samenwerking zowel onderling als met het maatschappelijk middenveld de doelen van het Ministerie verwezenlijken.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR

BELEIDSGEBIEDEN

HET CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN (CBB)
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is belast met de zorg voor de bevolkingsboekhouding en burgeradministratie. Het werkgebied van het CBB strekt zich uit tot het gehele grondgebied van de Republiek Suriname. Middels een landelijk netwerk van Bureaus voor Burgerzaken wordt functioneel hieraan inhoud gegeven.

Het CBB heeft als centraal administratief orgaan een significante plaats ingenomen in het ontwikkelingsproces van de Staat Suriname, waarbij het zich thans kan doen kenmerken door een personele bezetting van bijkans 500 ambtenaren, verspreid over een netwerk van 44 Bureaus voor Burgerzaken.

Bij het CBB kan een ieder terecht voor het opmaken akten die deel uitmaken van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven zoals geboorte, overlijden, huwelijken, erkenningen, adoptie, en echtscheidingen, alsook voor belangrijke documenten t.w. paspoorten, ID-kaarten, uittreksels, verklaringen en inlichtingenstaat. Al deze handelingen zijn onderworpen aan geldende wettelijke bepalingen.

Ook de productie van data relevant voor de nationale ontwikkeling, behoort tot het gegeven waar het CBB vandaag de dag op gebaseerd is.

Contact info :
Mr. Jagernath Lachmonstraat 170
Paramaribo, Suriname
Zuid-Amerika
Tel: +(597) 499239
Tel: +(597) 490812
P.O.B. 4032
email: cbb@gov.sr
website: http://cbb.gov.sr

 

HET NATIONAAL ARCHIEF SURINME (NAS)
GESCHIEDENIS NAS
Bij de goedkeuring en aanname van de Archiefwet (Staatsblad 2006 no. 28) vond er een naamswijziging plaats en werd de naam Landsarchiefdienst gewijzigd in Nationaal Archief Suriname (NAS). De Landsarchiefdienst werd in 1956 opgericht bij resolutie van 10 november 1956 no. 3528. De taak van het LAD was onder andere het uitoefenen van algemeen toezicht op het archiefbeheer van de diverse ministeries en daaronder ressorterende diensten, en de zorg voor de archieven die zij beheerden.

Ondanks deze regeling kwamen er geen noemenswaardige verandering in het archiefwezen. Enkele redenen voor de slechte staat waarin archieven verkeerden waren:

slechte huisvesting van archieven
regels die onvoldoende werden nageleefd waardoor archieven in wanordelijke toestand bij de verschillende overheidsdiensten bleven bestaan
tekort aan fondsen en gekwalificeerd personeel
het ontbreken van een brandvrije opslagplaats voor de archieven.

Doelstelling NAS

Het NAS is de nationale bewaarplaats van de overgebrachte archieven van overheidsorganen, en van parastatale bedrijven en instellingen. Daarnaast is ruimte voor de archieven van particuliere instellingen en personen, die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in het politieke, maatschappelijke of economische leven van Suriname. Al deze archieven vormen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historische erfgoed van ons land.

Taken van het NAS

De hoofdtaak van het NAS is om de collectie archieven deskundig en effectief te beheren en ook om de daarin opgeslagen informatie zichtbaar te maken voor de Surinaamse burger.

Dit is het uitgangspunt voor de organisatie waarbij de sleutelwoorden zijn: toegankelijkheid (toegankelijk maken van de collectie middels inventarissen) en beschikbaar stellen aan het publiek.

Enkele andere taken van het NAS zijn:

Toezicht houden op het beheer van de archiefbescheiden van de overheidsorganen
Ordenen, beschrijven en ontsluiten van de berustende archiefbescheiden;
De zorg voor het behoud van archiefbescheiden
Dienen van advies en verlenen van bijstand aan overheidsorganen met betrekking tot het beheer van archiefbescheiden
In goede staat brengen en bewaren van de in het NAS berustende archiefbescheiden
Zorgen voor de openbaarheid van de archiefbescheiden
Bevorderen van het gebruik van archiefbescheiden, met bijzondere aandacht voor jongeren, door middel van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere middelen.
Het verrichten van onderzoek of participeren in onderzoek van anderen

Organisatiestructuur

Aan het hoofd van het NAS staat een nationale archivaris die tevens directeur is. Deze wordt ondersteund door een onderhoofd. Naast deze twee leidinggevenden zijn er nog vier afdelingshoofden te weten:

1. Bedrijfsvoering
2. Relatiebeheer (Inspectie en acquisitie)
3. Materieelbeheer (conservering en restauratie)
4. Publieksdiensten (beschikbaarstelling).

Doel- en publieksgroepen

Studenten en docenten,
Overheidsdiensten,
Wetenschappers,
Genealogen (stamboomonderzoekers)
Auteurs van historische romans,
Journalisten
Bewijs en rechtzoekenden.

Studiezaal

Het raadplegen van archiefstukken gebeurt in Studiezaal. De Studiezaal is het gezicht van het NAS naar buiten toe. In de Studiezaal worden er originele archiefstukken en reproducties geraadpleegd. Naast de archieven zijn ook overheidspublicaties(), een grote krantenverzameling() Len bibliotheekboeken raadpleegbaar.

Een klein deel van de archieven zijn reeds digitaal en op microfiches en microfilms beschikbaar. Via de aanwezige inventarissen in de Studiezaal kunnen de archieven geraadpleegd worden. De archievencollectie () van het NAS bestaat uit ongeveer 5 km strekkend archief (d.w.z. dat om de archieven te meten, iemand een afstand van 5km zal moeten lopen van het eerste naar het laatste archiefstuk. De archieven zijn overigens verpakt en op stellingen zijn gezet.)

Op bepaalde archieven zijn openbaarheidsbeperkingen gesteld. Dat wil zeggen dat die archieven niet/of beperkt mogen worden ingezien. Dit is het geval bij de Burgerlijke Stand registers vanwege de privacygevoelige informatie die deze bezitten. De stukken mogen wél ingezien worden rekening houdend met openbaarheidsbeperking bij geboorten 100 jaar, huwelijken 75 jaar en overlijden 50 jaar. De Rechterlijke archieven en die van het Domeinkantoor mogen slechts met schriftelijke toestemming worden bekeken.

Educatie
Het NAS verricht verder educatieve activiteiten. Het onderwijs heeft behoefte aan illustratiemateriaal en de archiefbronnen leveren hiervoor prachtig aanschouwelijk materiaal. Hierdoor ontvangt het NAS vaak groepen van verschillende scholen voor een presentatie en rondleiding. De presentatie is aangepast aan de lesstof van de scholieren, die vaker tijdens de repetitieweek worden getoetst over hetgeen zij hebben geleerd tijdens hun bezoek. Ook niet-studenten mogen een kennismakingsbezoek aan het archief brengen. Tijdens dit interessant en leerrijk bezoek maken bezoekers kennis met de historie, doelen, taken, het belang en de toekomstperspectieven van het NAS.

Contact info:
Jagernath Lachmonstraat # 174
Tel: 430035
Fax: 430040
Studiezaal 430035 toestel 106
Email: nas@homeaffairs.gov.sr
website: www.nationaalarchief.sr

Openingstijden studiezaal:
Maandag, woensdag & donderdag
07.30 u – 14.30 u.

Dinsdag
07.30 u – 20.00 u.

Vrijdag
07.30 u – 14.00 u.

Zaterdag
07.30 u – 13.00 u

 

 

HET PENSIOENFONDS
De Stichting Pensioenfonds Suriname is bij Landsverordening van 9 december 1972 G.B. 1972 No. 150.
op 1 januari 1973 opgericht. Conform haar statuten wordt het Fonds door een Directie bestuurd.

De Directie bestaat uit ten hoogste drie leden, te weten een directeur, onder-directeur en een algemeen secretaria.De directeur is Michael Miskin. De directeur vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechten. De Directie van het Pensioenfonds Suriname is belast met het beheer van het Fonds, de toepassing van de regels en de bepalingen van de Ambtenarenpensioenwet 1972 en het toezicht op de naleving van de Ambtenarenpensioenwet 1972. De Raad van Toezicht, is belast met de toezicht op de uitvoering van de taak die aan de Directie van het Pensioenfonds Suriname is opgedragen. De Raad van Toezicht is terzake van zijn toezicht houdende taak verantwoording verschuldigd aan de Minister van Binnenlandse zaken. Op 24 februari 2012 is de Raad van Toezicht geinstalleerd door Minister drs. Soewarto Moestadja.

Bij het Pensioenfonds zijn 24 personen werkzaam en is de Personeelswet van toepassing.

Dit personeel wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door de Directie.

Het Fonds kent 7 Afdelingen:
1. Het Secretariaat
2. Coördinatie van Juridische -en Algemene Zaken
3. Agenda Post en Archief
4. Automatisering
5. Financiële Afdeling
6. De Afdeling Boekhouding
7. Deelnemersadministratie

Contact info:
Adres: Hofstede Crull’laan 44bn
Paramaribo, Suriname
Tel: (597) 471678
Fax: (597) 473345
Email:info@pensioenfondssuriname.org
website: https://pensioenfondssuriname.org

 

DE KUSTWACHT
Wat houdt de Kustwachtautoriteit Suriname in?
De Surinaamse regering heeft in september 2013 de Kustwachtautoriteit Suriname ingesteld. De Kustwacht zoals in de volksmond geldt, heeft als haar missie, het voorkomen, vaststellen en optreden bij noodsituaties en tegen ongewenst gedrag. Dit ter bescherming van de rechtsorde, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer.
Specifieke missie van de Kustwacht is het voorkomen van illegale visserij en het beschermen van de natuurlijke hulpmiddelen in de Surinaamse wateren.

Met welke instanties werkt de Kustwacht samen?
De Kustwacht werkt samen met instanties op het gebied van;

– Grensbewaking
– Rechtsordehandhaving in het maritieme gebied
– Toezicht op scheepvaart, visserij en milieu
– Douanetoezicht
– Noodhulpverlening en rampenbeheersing in het maritieme gebied
– Zoek– en reddingsoperaties in het maritieme gebied.

Welke voordelen biedt het bestaan van de Kustwacht voor Suriname?
Door het bestaan van de Kustwacht is de veiligheidssituatie aan de kust van Suriname verbeterd waarmee ook het gevoel van veiligheid onder vissers is toegenomen.

Wat zijn de indirecte voordelen met de komst van de Kustwacht?
De bijkomende voordelen van de Kustwacht zijn;
Een verbeterd internationaal imago van Suriname, door ook bestrijding van terrorisme en van human-, wapens- en drugs smokkel en dergelijke aan te pakken

Een directe toename van de visvangst door een toename van de investeringen in de visvangst- en visverwerking en export gestimuleerd door de verminderde zeeroofdreiging en vergrote aandacht voor het maritieme gebeuren
Vergrote ontwikkelingsmogelijkheden van de vissector, in de breedte en in de diepte, door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe opsporing, vangst- en verwerkingstechnieken.

Toename van de inkomsten uit de vissector op alle niveaus en voor alle stakeholders
Bescherming van de nationale visstanden
Vergroting en verder gaande ontwikkeling van de visverwerking, de visexporten en de lokale consumptie
Vergroting en verder gaand

De beschikking verkrijgen over een volledige opleidingskolom tot het masters nivo in de maritieme beroepen en wetenschappen

Waarmee is de Kustwacht tot nu toe uitgerust?
De Kustwachtautoriteit Suriname is in het bezit van 3 vaartuigen en 7 voertuigen.

Wat zijn de activiteiten van de afgelopen periode van de Kustwacht geweest?
In het afgelopen jaar heeft de Kustwachtautoriteit Suriname vele werkzaamheden verricht nl:

Beheersing van het zeegebied
Meer dan 20 vaartuigen gecontroleerd
5 vaartuigen overgedragen aan afdeling Fraude
Terughalen van een lijk ter zee
Redding van 4 drenkelingen
Terughalen van boten zonder bemanning
2 x samenwerking met Frans Guyana
Additionele beveiliging Seismic Surveys t.b.v. Staatsolie
Operationeel houden van de vaartuigen en de bemanning

Contact info:
Adres: Cornelis Jongbawstraat 2
Tel : 426426 (8.00 t/m 15.00 uur)
Tel : 597- 7206162 (voor meldingen)
Email: Kustwachtautoriteitsuriname@gmail.com

 

COMMUNICATIE UNIT (CU)
De Communicatie Unit is belast met de interne- en externe informatieverschaffing van het ministerie.
Deze unit valt rechtstreeks onder de minister van Binnenlandse Zaken.

Contact info:
Adres:Grote Combeweg #5
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +(597) 473009
+ (597) 420325
Email: cubinnenlandsezaken@gmail.com

Openingstijden:
Maandag 07.00u. – 15.00u.
Dinsdag 07.00u. – 15.00u.
Woensdag 07.00u. – 15.00u.
Donderdag 07.00u. – 15.00u.
Vrijdag 07.00u – 14.30u.

 

ALGEMEEN SECRETARIAAT VERKIEZINGEN (ASV)
Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen ziet erop toe dat de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen op basis van transparante processen en procedures worden uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van actuele en betrouwbare burgerinformatie. Ten voordele van het democratisch proces wordt de actieve participatie van de samenleving gestimuleerd.

Contact info:
Adres: Wilhelminastraat #3, hoofdkantoor Biza
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +(597) 473154
Email:

Openingstijden:
Maandag 07:00u. – 15.00u.
Dinsdag 07:00u. – 15.00u.
Woensdag 07:00u. – 15.00u.
Donderdag 07:00u. – 15.00u.
Vrijdag 07:00u – 14.30u.

 

ALGEMENE ZAKEN (ALZA)
Het directoraat Algemene Zaken (AlZa) dient als een centrum, waarbij het beleid, de reguliere uitgaven, de personele administratie en de begrotingstechnische zaken worden geadministreerd, uitgewerkt, en bijgehouden voor de genoemde organen van de Staat. AlZA heeft als taak de specifieke zorg voor het functioneren in personeel- en materieel opzicht van het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident, voorzitter van de Raad van Ministers en de Hoge Colleges van Staat. Aan deze verantwoordelijkheid wordt verder op zo optimaal mogelijke wijze invulling gegeven door de institutionele versterking van dit directoraat voort te zetten.

Contact info:
Adres: Keizerstraat #20
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +(597) 474200
Email: secdir.alza@gov.sr

Openingstijden

Maandag 07:00u – 15:00u
Dinsdag 07:00u – 15:00u
Woensdag 07:00u – 15:00u
Donderdag 07:00u – 15:00u
Vrijdag 07:00u – 14:30u

 

VORMING & OPLEIDING
De afdeling V&O is belast met alle werkzaamheden en activiteiten welke ten doel hebben en kunnen leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve verbetering en de uitbouw van de opleidings – en vormingsmogelijkheden van het huidige en toekomstige Surinaamse Overheidspersoneel. De afdeling V&O levert een bijdrage aan de verhoging van de uitvoeringscapaciteit door evenwicht in vraag en aanbod te brengen door ambtenaren bij te scholen en de juiste competenties aan te reiken, waardoor er een excellente Overheidsdienst wordt gecreëerd met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds. De afdeling V en O verzorgt de volgende opleidingen via modulair onderwijs:

De Vooropleiding Surnumerair (VOS)
De Surnumerairsopleiding (SUR)
De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I)
De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II)
De Bevolkingsadministratie Basis (BA BASIS)
De Bevolkingsadministratie I (BA I)
De Bevolkingsadministratie II (BA II)
Hogere Beroepsopleiding Betsuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O)

Contact info:
Adres: Wagenwegstraat #48
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +(597) 521462
Email: vormingenopleiding@gmail.com

Openingstijden:
Maandag 07:00u – 15:00u
Dinsdag 07:00u – 15:00u
Woensdag 07:00u – 15:00u
Donderdag 07:00u – 15:00u
Vrijdag 07:00u – 14:30u

 

BUREAU GENDER AANGELEGENHEDEN (BGA)
Het nationaal genderbeleid is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn werkarm, het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA). Dit bureau heeft als doel het nationaal genderbeleid te coördineren, begeleiden en te monitoren.

Contact info:
Adres: Wilhelminastraat #3, hoofdkantoor Biza
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 420323/ +597 420324
Email: bgasuriname@gmail.com

Openingstijden

Maandag 07:00u – 15:00u
Dinsdag 07:00u – 15:00u
Woensdag 07:00u – 15:00u
Donderdag 07:00u – 15:00u
Vrijdag 07:00u – 14:30u

 

RELIGIEUZE AANGELEGENHEDEN (RA)
Religieuze Aangelegenheden (RA) probeert zoveel als mogelijk de saamhorigheid en samenwerking tussen de verschillende geloofsovertuigingen in ons land te waarborgen en de ondersteuning te bieden om de doelstellingen te behalen. Het is de taak van geestelijken om de gemeenschap te onderwijzen, dat er andersdenkenden zijn en dat zij desondanks toch in vrede, harmonie, met respect en liefde voor elkaar kunnen leven.

Contact info:
Doekhieweg- Oost #18a
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 491514
Email: soeropawiro@gmail.com

Openingstijden

Maandag 07:00u – 15:00u
Dinsdag 07:00u – 15:00u
Woensdag 07:00u – 15:00u
Donderdag 07:00u – 15:00u
Vrijdag 07:00u – 14:30u

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)
Het directoraat HRM is in het leven geroepen om onder andere te werken aan de institutionele- en capaciteitsversterking van de overheid. HRM zal als instrument moeten dienen naar een efficiënt en effectief functionerende overheid.