Agrarisch & voedsel

Adres: Commewijne, Suriname

Description

Suriname

AGRARISCHE PRODUCTIE EN VOEDSEL

Voor de subthema’s van het thema Agrarische productie en voedsel navigeer via de onderwerpen.

 

LANDBOUW
Wat zijn de ontwikkelingen in de landbouw in Suriname?
Het ministerie van LVV ( landbouw Veeteelt en Visserij) hecht aan duurzame landbouw wat ook blijkt uit haar beleid. Duurzame landbouw houdt in dat in het productieproces zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het milieu; daarnaast streven duurzame landbouwbedrijven naar een minimaal gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Ook wordt kwetsbare flora en fauna beschermd en zorgt het productieproces voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid door middel van vruchtwisseling.

Er is sprake van een toename van duurzame landbouwers in Suriname. De begeleiding vanuit de overheid wordt steeds vaker ingezet en er worden in samenwerking met partners awards uitgereikt

Wat zijn enkele sectoren in de Landbouw?
Enkele sectoren in de landbouw zijn:
Rijstsector
Bananensector
Aquacultuur
Groenten- en fruitteelt
Bloemen – en potplanten
Wortel- en knolgewassen
Bijenteelt

Wat zijn de ontwikkelingen in de rijstsector?
Vorig jaar, in oktober 2014, is de rijstteelt nieuw leven ingeblazen in het district Coronie . Landbouwers krijgen de kans weer rijst te telen. Surzwam ( Suriname Zwaar Materieel) een werkarm van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met het rehabiliteren van alle hoofd- en zijlozingen en pleegt ook de natte en de droge grondbewerking voor de rijsstelers. De boeren worden getraind in het kweken van de nu gangbare lijnen van Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON)De hoop van vele Coronianen en ook van de minister van LVV is dat op korte termijn een inzaai van 1.000 hectare padie wordt bereikt .

Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS)geprivatiseerd
De bananensector is in 2014 geprivatiseerd. Suriname heeft 10% van de aandelen in handen. De bananensector exploiteert 2000 hectare voor de bananenproductie en garandeert hiermee de werkgelegenheid in deze sector.

Wat is het belang van landbouwcoöperaties in Suriname?
Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw is het van belang dat landbouwers een coöperatie vormen. De Agro coöperatie “Helena Christina” is op maandag 8 september 2014 geïnstalleerd. De Agro- coöperatie richt zich op landbouw en de veestapel.

Verder zijn er acht actieve coöperaties in Suriname die zich voornamelijk bezighouden met landbouwgewassen. In het district Para, Moengo en Nickerie is er elk een coöperatie, terwijl er in Brokopondo en Paramaribo respectievelijk drie om twee actieve coöperaties zijn. In Nickerie is in augustus 2014 de eerste veeteelt coöperatie opgezet.

Wat is een landbouwcoöperatie?
Een coöperatie is een sociaaleconomische organisatie van personen die zich vrijwillig hebben aangesloten om gemeenschappelijke doelen te bereiken die als individu onbereikbaar zijn. De aard van de coöperatie hangt af van de behoefte van de belanghebbenden. De afzet van productie, het aanschaffen van producten en productiemiddelen, het realiseren van faciliteiten om te kunnen produceren, het verwerken en het organiseren van de productie zelf, maken deel uit van de activiteiten van een coöperatie. In coöperatieve organisatiestructuren kunnen landbouwers naast meer en beter produceren, samen overleven en groeien

Hoe worden de coöperaties ondersteund?
Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geeft de Afdeling Coöperatiewezen ondersteuning aan landbouwers bij coöperatievorming middels trainingen, voorlichting, begeleiding en controle.

De Afdeling Coöperatiewezen begeleidt momenteel tal van belanghebbenden die zich willen bundelen als een coöperatie in zowel landbouwgewassen als veeteelt. Binnenkort wordt een coöperatie opgericht die zich zal concentreren op de productie van specerijen

Hoe wordt een coöperatie opgezet?
De cöoperatie dient rechtspersoonlijkheid te hebben, bestaande uit het bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV) en een Commissie van Toezicht (CvT). In geval van een nieuw op te richten cöoperatie, is er sprake van een cöoperatie in oprichting (i.o.). Het bestuur en de CvT worden door de leden gekozen tijdens een ALV. Na drie jaar wordt een nieuw bestuur en de CvT gekozen tijdens de ALV.

Waar kan ik meer informatie vinden over het coöperatiewezen?
Voor meer informatie over cöoperatiewezen bent u terecht bij de Afdeling Coöperatiewezen op het nummer 479112 toestel 1414.

De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS)
De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS) is de eerste hydroponic telers coöperatie, die in april 2015 is opgericht.

De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS) is opgericht om de telers te verenigen en om deze vorm van telen te stimuleren, te ontwikkelen en meer bekendheid te geven. In Suriname zijn er meer dan veertig individuen en groepen die aan deze vorm van tuinbouw doen.

In Suriname wordt er overwegend sla, kaisoi, kailan, paksoi, tomaten, paprika en soepgroenten hydroponisch geproduceerd. Er is niet veel ruimte nodig bij dit systeem. De plantjes groeien in pvc buizen, het is allemaal netjes en schoon. Men heeft geen last van de felle zon of natte bodems of mieren. Er hebben zich al 23 telers aangemeld bij de coöperatie.

 

VEETEELT
Waaruit bestaat de Surinaamse veestapel?
De Surinaamse veestapel bestaat grotendeels uit uit runderen, varkens, kippen, geiten, schapen, karbouwen, paarden, ezels, muildieren, eenden, doksen, kalkoenen, ganzen, parelhoenders, duiven en konijnen.

Welke veesoorten zijn de belangrijkste in Suriname?
De kippen en overige pluimvee, de runderen, varkens, en in mindere mate schapen en geiten worden als de belangrijkste veesoorten voor Suriname beschouwd. Hierbij valt te denken aan slachtveesector en melkveesector. In de pluimvee sector is de productie van slachtkippen en eieren van belang.

Wat is het beleid van de regering op het gebied van veeteelt ?
Het programma voor kwaliteitsverbetering van de veestapel wordt uitgebouwd door nieuw genetisch materiaal voor de runderen, kleine herkauwers en varkens te introduceren. Er wordt een opleiding voor Animal Health Assistants gestart in het kader van o.a. de verbetering van het dierziektebewakingssysteem.
Het project Kleine herkauwers te Tibiti in Para wordt uitgebouwd. Het vermeerderingsbedrijf wordt verder uitgebouwd om de bijdrage aan de voedselzekerheid te vergroten. Dit houdt onder meer in de renovatie van woningen, aanschaf van vee-voeding supplementen, bouw van opstallen en verbetering van nutsvoorzieningen
De Veeteeltwetgeving wordt aangepast.
Er wordt een vee-opvangbedrijf opgezet en opkoop van lokaal aangeboden vrouwelijke runderen om zodoende het voortplantingspotentieel van de nationale kudde optimaal in te zetten
Ter versterking van de nationale kudde wordt de aanschaf van genetisch hoogwaardige dieren gecontinueerd.
Er wordt aan veevoederonderzoek gedaan op zoek naar alternatieven voor groeivoeders bij runderen.
Er is behoud van genetisch materiaal van Criollo rassen van landbouwhuisdieren
Afbouw van het nieuwe Slachthuis te Nickerie.

 

VISSERIJ
De visserijsector vormt de grootste sector in de Agrarische sector in Suriname met ruim 35 procent van de productiewaarde en een exporthoeveelheid die ligt tussen de 35% en 40% van de totale export. Binnen de sector werken ruim 5000 mensen.
Om de totale kwalitieitszorg in het productieproces te garanderen bestaat er een opleiding Kwaliteitsmanager Visseriijsector die in samenwerking met het NATIN ( Natuur Technisch Instituut) wordt uitgevoerd.

Daarnaast zijn 6 personeelsleden van Viskeuringsinstituut (VKI) en 10 van het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) in november 2014 beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAvP). Zij hebben nu de bevoegdheid van bijzondere opsporingsambtenaar en kunnen handhavingsmaatregelen treffen bij de controle op de naleving van de verschillende wetten met betrekking tot de visserij in Suriname.

Wat is het voornaamste product in de visserijsector?
De voornaamste producten die verwerkt en ge-exporteerd worfden zijn zeegarnalen en seabob garnalen. Suriname is momenteel op lijst 1 van de EU voor wat betreft de export van vis en visserijproducten.

Welke bedrijven zijn bij deze export betrokken?
De bedrijven die voornamelijk zorgen voor de verwerking en export van deze garnalen zijn:
SAIL, SUJAFI, SIS en Heiploeg Suriname N.V. Suriname heeft officieel tien visverwerkingsbedrijven die vis exporteren en vier bedrijven die garnalen exporteren.

Welke vorderingen zijn er gemaakt in de visserijsector tot nu toe?
Enkele vorderingen in de visserijsector zijn:

Er is een model visrokerij Nickerie en Commewijne
in gebruik genomen.
De laboratorium- en kantoorfaciliteiten van het viskeuringslaboratorium zijn afgebouwd
en ingericht.
Herziening visserijwet en inwerkingtreding van de aquacultuurwet
Het onderzoek- en kweekstation aquacultuur is operationeel.
De kwaliteit van de visboxen is verbeterd om de kwaliteit van de vis veilig te stellen.
Er is een coöperatief vrieshuis en opslag ingericht om een betere prijs van de
afnemers gegarandeerd te krijgen.

Wat houdt VMS -Vessel Monitoring System- in?
Het Vessel Monitoring Systeem is veplicht voor vissers gesteld. Een Vessel Monitoring System (VMS) is een satelietvolgsysteem van het Onderdirectoraat Visserij die data verzamelt van de activiteiten van opererende visserboten op zee. Hiermee wordt ten eerste controle uitgeoefend op naleving van de voorwaarden vermeld in de vergunning afhankelijk van de visserijcategorie. Ten tweede wordt getracht het illegaal vissen in wateren die als broedgronden dienen en essentieel zijn voor de instandhouding van onze visrijkdom te voorkomen. Ten derde wordt de veiligheid op zee beoogd.

Alle viissersboten worden geregistreerd. Het VMS draagt bij tot het realiseren van duurzame exploitatie van de visgronden. Alle vaartuigen, die gebruikmaken van trawlnetten voor visserij-activiteiten in territoriale wateren en de Exclusieve Economische Zone van Suriname, zijn door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wettelijk verplicht gesteld. Dit staat in de visvergunning voor de categorieën trawlvisserij en lijnvisserij. Ook op vissersboten die niet van stroom zijn voorzien, kan een VMS aangesloten worden die werkt d.m.v. zonnepanelen.

Hoe werkt een VMS?
De geregistreerde boten krijgen een zender die aan de boot wordt bevestigd. De zender zendt signalen via een satelliet naar een monitoring centrum die bij het Onderdirectoraat Visserij is gevestigd. De signalen worden zodanig verwerkt dat deze informatie via het internet beschikbaar is. Deze informatie wordt via een computer beoordeeld. De dataverzameling houdt in de positie, de snelheid en de koers van de vissersboten. Op elk moment kunnen de activiteiten van de in onze wateren opererende boten worden gevolgd ongeacht het gebied en de tijdstip.

Houdt een booteigenaar zich niet aan de vergunningsvoorwaarden, dan worden door het ministerie van LVV disciplinaire maatregelen getroffen onder andere door een waarschuwing te geven en de visvergunning tijdelijk in te trekken (in ergere gevallen permanent).

 

 

AGRO PROCESSING
Wat is het beleid van het ministerie van LVV op het gebied van Agrarische productie en voedsel?
Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor is onder andere een Nationaal Indicatief Programma 2014-2020 voor Suriname gelanceerd. Dit programma moet er uiteindelijk toeleiden dat ;
de agrarische sector duurzaam wordt ontwikkeld en een bijdrage wordt geleverd aan de nationale economie;

de capaciteit van de private sector wordt verhoogd teneinde op een duurzame manier marktconforme producten te produceren;

de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt.

Wat zijn de specifieke doelen van het Nationaal Indicatief Programma?
De specifieke doelen zijn: capaciteitsversterking van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, andere agrarische instituten, en de private sector

De specifieke doelen zijn;
capaciteitsversterking van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, andere agrarische instituten, en de private sector.

capaciteitsversterking van agrarische instituten. Het opzetten van innovatieve teelttechnieken ,moderne faciliteiten en infrastructuur.

Hoe wordt het behalen van deze doelen voorbereid?
De opzet van het bedrijf Innovative Agro Processing Industries NV ( IAP) in Suriname heeft als doel 2 fabrieken op te zetten die garant staan voor duurzame cassaveteelt. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzorgt in samenwerking met IAP trainingen om volgens de plantprotocollen van IAP cassave te telen

Om de doelen te verwezenlijken worden er o.a. ook samenwerkingsprojecten uitgevoerd met landbouwcoöperaties. De landbouwcoöperatie Kwatta heeft met . het PTC ( PolyTechnic College) een samenwerkingsovereenkomst waarbij er praktijkruimten ten behoeve van landbouw en veeteelt worden opgezet.
Ook is er een Kenniscentrum Oryzao pgezet waarbij studenten van de richting Internationaal Agribusiness, Agronomie, Animal Health Technician en Foodtechnology toegepast onderzoek kunnen verrichten.

Wat is de Caribbean week of Agriculture?
De Caribbean week of Agriculture is een evenement waarbij regionale, nationale en de agri-business organisaties van de gehele Caribische regio bijeenkomen om onderwerpen die te maken hebben met de agrarische sector te bespreken.

Hierbij voeren Internationale deskundigen en beleidsmakers ook discussies over onderwerpen die van belang zijn voor het ontwikkelen van strategieën en beleid voor de agrarische sector.

In 2014 is Suriname de host geweest van de CWA.

Wat was het thema van de CWA in 2014 in Suriname?
Suriname is het gastland geweest van de CWA 2014. Het thema van die CWA was “Transforming Caribbean Agriculture through family farming”. Binnen de Caribische regio wordt er sterk gefocused op deze manier van agrarische bedrijfsvoering die door middel van getransformeerde gezinslandbouw zorgdraagt voor voedselzekerheid en economische groei.

Wat waren de onderwerpen van de CWA van 2014?
De onderwerpen die op de CWA 2014 aan de orde kwamen waren:

Ontwikkeling waardeketen

Klimaatsverandering en klimaat-slimme agrarische sector

Innovatieve agro-productiesystemen

Beleid en strategie voor ontwikkeling

Jongeren en vrouwen in de agrarische sector

SPS systemen voor agro-ontwikkeling

Welke andere beurzen zijn er die de agrarische sector promoten?
De AGRO-ICT Made in Suriname Beurs is een jaarlijks terugkerende beurs in Suriname die gehouden wordt op het terrein van de KKF ( Kamer van Koophandel en Fabrieken).

Tijdens de beurs wordt informatie verstrekt over het agrarisch gebeuren in Suriname, waaronder land- , tuin-, en bosbouw en de bloemen-, planten-, fruit-, en bijenteelt, visserij en visverwerking.

Verder is er ook plaats voor informatie over de dienstverlenende sector (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven,en de Industriele sector (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid en dealers’ van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.)

Wat houdt de Suriname Agro Food Event ( SAVE) in?
Tijdens de Caribean Agricultural week 2014 is de eerste Suriname Agro Food Event (SAFE – 2014) gehouden.
Het evenement wordt georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het thema van SAFE is “Healthy Food for Development”.

SAFE heeft een internationaal karakter en zal een jaarlijks terugkerend evenement zijn op het gebied van agrarische tentoonstellingen en agrarische handelsbeurzen in Suriname. SAFE biedt de mogelijkheid aan zowel Surinaamse als buitenlandse actoren binnen de agrarische keten, om hun producten tentoon te stellen en zaken te doen met potentiele klanten. Gedurende dit evenement, zullen Surinaamse agri-business entrepreneurs en agro-producten sterk worden gepromoot door middel van media campagnes. Tijdens SAFE worden er veldbezoeken afgelegd aan productiebedrijven en voedselverwerkingsbedrijven. Tijdens SAFE wordt de hele agrarische sector belicht, inclusief de tuinbouw-, de veeteelt-, de visserij- en aquacultuursector. Het aantal verwachtte participanten tijdens SAFE 2014, wordt geschat op 100, zowel nationaal als internationaal.