“Meeste parastatalen dragen ingehouden belastinggelden niet af”

De meeste parastatale bedrijven dragen ingehouden of in rekening gebrachte belastinggelden niet af aan de fiscus. Dit zegt Financiën-minister Armand Achaibersing. Het gaat ondermeer om ingehouden loonbelasting van personeelsleden en omzetbelasting die men klanten in rekening brengt. 

Op een eerder tijdens de behandeling van de BTW-wet gestelde vraag van het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) zei de minister afgelopen dinsdag, dat de af te dragen belastinggelden in de boeken van de bedrijven geboekt worden als een schuld aan de staat. Op retorische toon vroeg hij zichzelf af of deze parastatalen deze schuld wel ooit zullen betalen, gezien de financiële positie waarin de meeste van ze verkeren. Een mogelijkheid is dat bij de herstructurering van de staatsbedrijven deze schulden omgezet zullen worden in een geldinjectie zijdens de overheid. 

De minister beloofde Asabina c.q het parlement een lijst te zullen doen toekomen van de staatsbedrijven. Met zijn vraag over het afdragen van belastinggelden aan de staat wilde Asabina aangeven, dat er her en der in de economie voldoende geld te halen valt door de Belastingdienst die substantieel meeropbrengsten kunnen opleveren voor de staat. Hierdoor zou het BTW-tarief van 10% naar beneden bijgesteld kunnen worden en de belastingdruk voor de consument minder worden. 

Geld nodig 

Minister Achaibersing heeft echter becijferd, dat het BTW-tarief van 10% de staat een meeropbrengst zal opleveren van SRD 3.9 miljard. Hij gaat echter uit van een 75% inbaarheid, omdat hij het niet realistisch acht dat 100% zal kunnen worden geïnd. De BTW is een verbruiksbelasting die per 1 januari 2023 in de plaats zal komen van de huidige omzetbelasting. BTW wordt gezien als de meest rechtvaardige vorm van belastingen. Een ieder die goederen en diensten koopt of gebruikt wordt belast. Dus ook de informele sector. Volgens schattingen maakt de informele sector voor meer dan 40% deel uit van de economie.

Minister Achaibersing zegt de meeropbrengsten uit de BTW nodig te hebben om het sociaal vangnet programma te kunnen bekostigen. De meer-inkomsten uit BTW zullen ook aangewend worden om de verlaging van de loonbelasting voor loontrekkers mogelijk te maken. Verlaging van loonbelasting gaat ook per 1 januari 2023 in. 

De staat zit ook met de aflossing van een grote schuld die een grote druk uitoefent op de uitgaven van de overheid. De BTW-wet is dinsdagavond door de Nationale Assemblee goedgekeurd.

SS   

Source