Klokkenluider voelt zich geïntimideerd door CEO Hakrinbank

Een werkneemster van de Hakrinbank N.V. heeft onlangs via haar advocaat, een schrijven gericht aan de governor van de Centrale Bank van Suriname. De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op het document. De advocaat van de werkneemster stelt in het schrijven, dat de werkneemster onrechtmatig wordt behandeld door de CEO van de Hakrinbank, omdat zij ook klokkenluider is in de meldingen met betrekking tot de vermeende ongewenste seksuele intimiteiten vanuit de directeur. De werkneemster heeft, aldus de advocaat, in mei 2021 geheel te goeder trouw, via het digitaal klokkenluidersplatform van de Hakrinbank N.V., een melding gedaan van de bij haar door vier vrouwelijke medewerkers gedeponeerde klachten. “Deze onderwerpen hadden allen hetzelfde onderwerp, namelijk: vermeende ongewenste seksuele intimiteiten naar desbetreffende medewerkers toe, die volgens hun mondelinge verklaringen gepleegd zijn door de algemeen directeur”, aldus de advocaat.

“Op 16 mei 2022 heeft mijn cliënte uit handen van de CEO, een brief in ontvangst moeten nemen waarin zij geheel ten onrechte wordt beschuldigd van het delen van vertrouwelijke informatie met een derde partij inzake vermeende handelingen van de CEO.

In de brief legt de CEO aan mijn cliënte, geheel onterecht, de disciplinaire maatregel van een schriftelijke waarschuwing op. Dit zonder dat er ten overstaan van een onafhankelijke derde aan mijn cliënte de gelegenheid is geboden tot hoor en wederhoor dan wel verweer. Bovendien heeft cliënte deze beschuldiging eerder herhaaldelijk ontkend en betwist in haar verklaringen aan het klokkenluidersplatform van de Hakrinbank N.V.”, aldus de advocaat.

In reactie op voornoemd schrijven is per deurwaardersexploot, een schrijven aan de CEO betekend. “Op grond van de hier aan u gemelde ontwikkelingen voelt cliënte zich momenteel enorm bedreigd en geïntimideerd door de CEO en ervaart zij de Hakrinbank N.V. ten gevolge hiervan, als een voor haar onveilige werkplek. Overigens is dit niet de enige onrechtmatige handeling van de CEO naar cliënte toe. Zij heeft op drie aparte werkoverlegmomenten, waarin zij alleen zat met de CEO, zeer intimiderende uitspraken en beschuldigingen moeten aanhoren over haar melding als klokkenluider. Voorts zijn er ook gesprekken geweest met mijn cliënte waarin de CEO aangaf, onaantastbaar te zijn, gezien hij de bescherming geniet van de President-Commissaris van de Raad van Commissarissen bij de Hakrinbank N.V.”, aldus de advocaat.

Voorts heeft de advocaat aan de governor laten weten, dat de cliënte onlangs op 16 mei 2022 zich wel veilig genoeg heeft gevoeld om de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de drie werkoverlegmomenten, te melden aan drie individuele raadsleden van de Hakrinbank. Bij dit gesprek was eveneens de CFOO aanwezig die van dit gesprek een gespreksverslag zal opmaken.

Tot slot verzoekt de advocaat in het schrijven aan de governor, om vanuit zijn positie en bevoegdheden van toezichthouder op de Hakrinbank, de volledige aandacht te geven aan deze melding van de medewerkster betreffende het onrechtmatig handelen van de CEO naar haar toe. “ Voorts wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om aan u ook het dringend verzoek te doen het daarheen te willen leiden dat ter zake de vermeende ongewenste  c.q. ongepaste gedragingen van de CEO naar vrouwelijke medewerkers van de Hakrinbank toe, een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld bij deze bank, teneinde de rust die voor een goede en gezonde werksituatie vereist is bij alle betrokkenen, te doen wederkeren”, benadrukt de advocaat.

The post Klokkenluider voelt zich geïntimideerd door CEO Hakrinbank appeared first on DE WEST.

Source