Hakrinbank president-commissaris leidt AVA op ondemocratische wijze

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de Hakrinbank N.V., gehouden op dinsdag 30 augustus, was de aandeelhouder Assuria N.V. genoodzaakt geen decharge te verlenen tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020. De verzekeraar liet weten, het niet eens te zijn met de ondemocratische wijze waarop de vergadering geleid werd, waarbij aandeelhouders met kritische vragen over de jaarrekening, het beleid en het toezicht op dat beleid, de mond werd gesnoerd door president-commissaris Humphrey Schurman, gesteund door directeur Rafiek Sheoradjpanday.

Klachten over grensoverschrijdend gedrag

“De weigering van president-commissaris Schurman om een uit de vergadering voorgestelde motie, ondersteund door een significant deel van de aandeelhouders, in behandeling te nemen. Deze motie handelde over het instellen van een onafhankelijke integriteitscommissie voor het onderzoeken van klachten over grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen op de werkvloer door directeur Sheoradjpanday. Uiteindelijk is deze motie pas bij de afsluiting van de vergadering rond half vier in de ochtend, behandeld en door de nog enkele in de vergadering aanwezige aandeelhouders, waaronder de Staat Suriname, afgewezen. Deze gang van zaken heeft Assuria ertoe bewogen om staande de vergadering ook haar voordracht voor herbenoeming van de heer drs. Gerry Liauw Kie Fa RA in te trekken”, aldus Assuria.

In het persbericht stelt Assuria tot slot, ‘’dat zij zich te allen tijde zal inzetten voor verantwoord en integer ondernemerschap en prudent beleid’’. ‘’Deze waarden heeft zij hoog in het vaandel. Assuria heeft deze waarden echter niet gereflecteerd gezien in de aansturing en besluiten van de vergadering. Hetgeen voor haar de aanleiding is geweest om daarvan afstand te nemen.”

Steven Debipersad

Gisteren na deze bewuste AVA, deelde commissaris Steven Debipersad in een officieel schrijven mee, dat hij terugtreedt uit de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank. “In de achterliggende periode bleek de toezichthoudende functie te worden bemoeilijkt door traineren, onvolledige informatie en zelf ontbrekende informatieverstrekking vanaf het bestuur naar de RvC. Op meerdere momenten heeft de ondergetekende getwijfeld aan de zuiverheid van het functioneren van de President- Commissaris van de RvC. Met een rein geweten heeft de ondergetekende zich proberen te kwijten van zijn taak binnen de RvC, ondanks het geconstateerde. Het verloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 30 augustus 2022, mede als gevolg van de leiding die aan deze vergadering werd gegeven door de president-commissaris, is onverenigbaar met persoonlijke principes en moet met klem worden afgekeurd. Ondergetekende stelt u derhalve middels dit schrijven in kennis dat hij per 31 augustus 2022 terugtreedt”, aldus Steven Debipersad.

The post Hakrinbank president-commissaris leidt AVA op ondemocratische wijze appeared first on DE WEST.

Source