“De pijn moet eerlijk verdeeld worden”

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) dat de regering en het parlement het erover eens zijn dat er maatregelen getroffen moeten worden om de armoede, zoals de inflatiepijnen en het koopkrachtverlies te verzachten. “Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat de pijn eerlijk verdeeld wordt. Het leven is inmiddels meer dan 40 procent duurder dan een jaar geleden”, zei Asabina.

Hoewel er armoedebestrijding is aangekondigd door middel van het uitvoeren van een sociaal plan en -programma bestaat er volgens Asabina nog heel veel onduidelijkheid onder de samenleving. “Men weet niet hoe de armoedebestrijdingsmaatregelen eruitzien. Men weet niet om welke sociale basisvoorzieningen het gaat. De contouren en het geraamte van het aangepast sociaal beleid zijn nog steeds niet bekend, laat staan voorspelbaar”, sprak Asabina.

Volgens de BEP-fractieleider zullen er drastische veranderingen doorgevoerd moeten worden als de regering wil dat de beslissingen en maatregelen de nodige vruchten afwerpen. Onlangs heeft de president aangegeven, dat er reeds een technisch team is samengesteld voor het sociaal programma en sociaal vangnet.

Asabina vroeg de regering waaruit het sociaal plan bestaat, hoe de inhoud ervan eruitziet en wat het uitgezet traject en het te bewandelen pad is. “Wat zijn de kwantitatieve en meetbare indicatoren? Onder welke sociale en of etnische groepen is de armoede het hoogst? Is die studie reeds gedaan, want zulke statistieken hebt u nodig om gericht beleid te maken en uit te voeren”, zei Asabina.

Een studie van het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS) enkele jaren terug heeft uitgewezen, dat ruim 38 procent van de huishoudens een vrouw aan het hoofd heeft. Asabina wilde weten of er een specifiek beleid komt voor de eenouder- en gebroken gezinnen.

“De samenleving wil weten hoe u de bestrijding van jeugdwerkloosheid een gezicht zal geven. Meer gespecificeerd hoe ziet het koopkrachtpakket eruit, op hoeveel komen de maatregelen opgeteld in geld uit, hoe toereikend is het pakket, hoeveel zullen de huishoudens meer te besteden krijgen in percentages uitgedrukt, ook als wij denken in termen van terugdringen van het koopkrachtverlies,” wilde Asabina weten.

Hij vroeg ook of het minimumloon verhoogd zal worden en de armoedegrens aangepast. Indien dat het geval is wil Asabina weten wat de hoogte zal zijn. Verder vroeg hij hoe de corruptiebestrijding en aanpak hiervan zullen geschieden, sinds corruptie ook bron is van verarming van het volk. Asabina vroeg bijzondere aandacht voor geloofwaardige en uitvoerbare plannen.

“Wij willen geen voedselhulp voor de armen en rijkdom voor de rijken en elites, alhoewel het beste middel tegen armoede nog steeds een hoger inkomen als gevolg van reële groei is. Daarom moet u ook met een banenplan komen”, aldus Asabina.

Generated by Feedzy