Bijsturing programma centraal bij 3e IMF kwartaalevaluatie

Het actualiseren van het IMF-programma aan de gewijzigde economische omstandigheden als gevolg van internationale marktontwikkelingen, staat centraal bij de 2e en 3e kwartaal evaluatiebesprekingen die in oktober/november zullen plaatsvinden. 

Een technische missie van het IMF zal dan in Suriname zijn voor het voeren van evaluatiebesprekingen over de stand van zaken van het lopend economisch hervormingsprogramma. Voor deze besprekingen zullen als basis dienen de economische cijfers van Suriname tot en met eind september, wanneer het 3e kwartaal eindigt. De data worden nu verzameld en de voorbereidingen getroffen voor de 2e en de 3e kwartaal evaluatie van het IMF-programma.

In juni, toen de 2e kwartaal evaluatie moest plaatsvinden, is deze niet doorgegaan, omdat Suriname één van de belangrijke doelstellingen niet heeft kunnen behalen, namelijk de invoering van BTW per 1 juli. Toen is met het IMF afgesproken dat de 2e  en de 3e kwartaal review samengetrokken zullen worden. Bij een positieve technische evaluatie zal het IMF de overmakingen doen aan Suriname van de twee tranche bedragen van elk ongeveer US$ 57 miljoen die gekoppeld zijn aan elke kwartaalevaluatie.

Gewijzigde economische situatie

De econoom drs. Karel Eckhorst, die namens Suriname en op gezag van Financiën-minister Armand Achaibersing, de technische besprekingen met het IMF leidt, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het niet tijdig kunnen halen van bepaalde economische doelstellingen van het IMF economisch hervormingsprogramma vooral te maken heeft met de veranderde economische omstandigheden in Suriname als gevolg van de internationale economische ontwikkelingen. 

Toen het IMF economisch hervormingsprogramma werd opgesteld  en na maandenlange vertraging zijdens het IMF in december 2021 werd goedgekeurd, was er geen sprake van olieprijzen in de wereld van boven de US$ 100 per vat en was de oorlog in Oekraïne er niet. De oorlog, die in februari dit jaar uitbrak, heeft de internationale marktprijzen van olie, voedsel en alle andere goederen en diensten flink doen stijgen. Suriname kreeg te maken met importinflatie in de economie.

De uitgaven van de overheid zijn flink toegenomen als gevolg van de subsidies voor brandstof en stroom ter compensatie van de gevolgen van de importinflatie voor de bevolking. Terwijl het tekort op de begroting hierdoor toenam, lopen aan de andere kant de verhoogde inkomsten voor de overheid achter. 

Het IMF programma schrijft voor dat het begrotingstekort op een bepaald niveau beheersbaar moet blijven. De grootste uitdaging voor de Surinaamse regering is volgens drs. Eckhorst nu om de groter geworden onevenwichtigheden op de begroting tot beheersbare proporties terug te brengen. 

Begroting

Met of zonder het IMF-programma zou dat ook moeten gebeuren om de economie gezond te krijgen. Volgens de econoom is het van belang dat met het oog op de besprekingen straks met het IMF, Suriname haar huiswerk goed doet. Een bijstelling of aanpassing van het IMF-programma die Suriname bij de komende evaluatie besprekingen op tafel zal leggen, zal volgens Eckhorst een welwillend oor vinden bij het IMF indien met een goede cijfermatige onderbouwing aangetoond kan worden welke maatregelen getroffen zullen worden om de onevenwichtigheden op de begroting terug te dringen. 

Het overeengekomen programma met IMF is niet op steen geschreven. Het IMF heeft in de achterliggende periode tijdens de uitvoering van het economisch hervormingsprogramma blijk gegeven open te staan voor aanpassingen op grond van gewijzigde omstandigheden.  

De regering werkt nu aan de samenstelling van de begroting voor het komend dienstjaar. Deze moet straks op de eerste werkdag in oktober aan het parlement worden aangeboden. Uit de cijfers zal blijken welke maatregelen de regering zal treffen teneinde de economische doelstellingen van het IMF programma te kunnen halen.

SS

Source